Stalin – Do leninowskiego komsomołu

Do leninowskiego komsomołu

Pozdrowienie w dniu dziesięciolecia WLKSM Cześć Leninowskiemu Komsomołowi w dniu jego dziesięciolecia! 

Leninowski Komsomoł był i jest w dalszym ciągu młodą rezerwą naszej rewolucji. Dziesiątki i setki tysięcy najlepszych przedstawiciele młodego pokolenia robotników i chłopów wychowały się w szeregach Komsomołu, zdobyły hart rewolucyjny i włączyły się do szeregów naszej partii, naszych Rad, naszych związków zawodowych, naszej Armii Czerwonej, naszej Floty Czerwonej, naszej spółdzielczości, naszych organizacji kulturalnych — aby zluzować starą gwardię bolszewików. 

Komsomoł wywiązywał się z tego trudnego zadania dlatego, że prowadził swą pracę pod kierownictwem partii, że umiał w swej działalności łączyć naukę w ogóle, naukę leninowską w szczególności, z codzienną pracą praktyczną, że umiał wychowywać młode pokolenie robotników i robotnic, chłopów i chłopek w duchu internacjonalizmu, że umiał znaleźć język wspólny dla starych i młodych leninowców, starej i młodej gwardii, że umiał całą swą pracę podporządkować interesom dyktatury proletariatu i zwycięstwa budownictwa socjalistycznego. 

Tylko dlatego Komsomoł potrafił wysoko dzierżyć sztandar Lenina. 

Miejmy nadzieję, że Komsomoł potrafi również w przyszłości spełnić swój obowiązek wobec naszego i międzynarodowego proletariatu. 

Dwumilionowej rezerwie naszej partii, Leninowskiemu Komsomołowi — cześć! 

Niech żyje ród komsomolski! 

J Stalin 

,, Prawda ” nr 252 
23 października 1928r.

Stalin – Kobiety radzieckie podczas wojny przeciwko okupancji hitlerowskiej

” Nieocenione są dla obrony Ojczyzny zasługi kobiet radzieckich, które pracują ofiarnie dla frontu, znoszą mężnie wszystkie trudności okresu wojennego i zagrzewają do bohaterskich czynów bojowników Armji Czerwonej — wybawców naszej Ojczyzny.”

Stalin, 1 Maja 1944

“Ale, aby urzeczywistnić te cele, trzeba zniweczyć potęgę wojenną zaborców niemieckich, trzeba wytępić wszystkich co do jednego okupantów niemieckich, którzy wtargnęli do naszej Ojczyzny, by ją ujarzmić.

Niezbędne jest w tym celu, by nasza armja i nasza flota miały czynne i energiczne poparcie całego naszego kraju, by nasi robotnicy i pracownicy, mężczyźni i kobiety, pracowali w fabrykach nie szczędząc sił i dawali frontowi coraz więcej i więcej czołgów, przeciwczołgowych karabinów i dział, samolotów, armat, moździerzy, karabinów maszynowych i ręcznych oraz amunicji, by nasi kołchoźnicy – mężczyźni i kobiety – pracowali na swojej ziemi nie szczędząc sił i dawali frontowi i krajowi coraz więcej i więcej zboża, mięsa, surowca dla przemysłu, by cały nasz kraj i wszystkie narody ZSRR utworzyły jednolity obóz bojowy, toczący wraz z naszą armją i flotą wielką wojnę wyzwoleńczą o honor i wolność naszej Ojczyzny, o rozgromienie armij niemieckich.”

Stalin 6 listopada 1941

Stalin – Na dziesiątą rocznicę pierwszego zjazdu robotnic i chłopek

Na dziesiątą rocznicę pierwszego zjazdu robotnic i chłopek * 

” Braterskie pozdrowienia dla robotnic i wszystkich pracujących kobiet miasta i wsi! 
Życzę im powodzenia w walce o zniesienie wyzysku, ucisku, nierówności, ciemnoty, zacofania kulturalnego! 
We wspólnym froncie ze wszystkimi ludźmi pracy, pod kierownictwem klasy robotniczej — naprzód do walki o unicestwienie kapitalizmu, o umocnienie dyktatury proletariatu, o zbudowanie nowego, socjalistycznego społeczeństwa! “


J Stalin 
,, Prawda ” nr 267,
17 listopada 1928r. 

* Pierwszy Ogólnorosyjski Zjazd Robotnic i chłopek odbył się w Moskwie w dniach 16-21 listopada 1918 roku. Zjazd zwołany został przez komitet centralny RKP(b) w celu zorganizowania kształcenia politycznego robotnic i chłopek oraz wyciągania ich do aktywnego udziału w budownictwie socjalistycznym. W zjeździe uczestniczyło 1147 delegatek. 19 listopada przemówienie na zjeździe wygłosił W. I. Lenin. (O zjeździe i jego znaczeniu — patrz W. I. Lenin, dzieła, 4 wyd. ros.,t. 28, str. 160-162 i J. W. Stalin, Dzieła, t. 5, Warszawa 1950, str. 351-353)

Stalin – Pozdrowienia dla pracowników Azniefti i Grozniefti

Pozdrowienia dla pracowników Azniefti i Grozniefti*

Pozdrawiam robotników i personel administracyjno-techniczny Azniefti i Grozniefti z okazji wykonania pięcolatki w ciągu dwóch i pół roku. Winszuję zwycięstwa, towarzysze !

 Niech żyją robotnicy ZSRR, którzy skruszyli kajdany kapitalizmu i stali się gospodarzami swojego kraju!

 Niech żyje Władza Radziecka ! Niech żyje partia bolszewików!

J.Stalin
31 marca 1931 r.

„Prawda” nr 90, 1 kwietnia 1931 r.*: Aznieftia — skrót nazwy Państwowe Zjednoczenie Azerbajdżańskiego Przemysłu Naftowego
Groznieftia — skrócona nazwa trustu naftowego w groznieńskim rejonie naftowym. Red. przekł. polsk.

Stalin – Odpowiedź na list przedstawiciela agencji telegraficznej “Associated Press” p. Richardsona

W liście z 25 marca 1932 roku do J.W. Stalina przedstawiciel agencji telegraficznej “Associated Press” Richardson prosił o odpowiedź, czy zgodnie z prawdą są rozpowszechniane w zagranicznej prasie pogłoski, że lekarz berliński Zondeck  zaproszony został do Moskwy w celu leczeniu J.W. StalinaDo Pana Richardsona

Fałszywe pogłoski o mojej chorobie rozpowszechniane są w prasie burżuazyjnej nie po raz pierwszy. Istnieją widocznie ludzie zainteresowani w tym, żebym zachorował poważnie i na długo, jeśli nie gorzej. Może to i niezupełnie taktownie, nie mam jednak niestety dannych, które mogły uradować tych panów. Jakkolwiek jest to bardzo smutne, na fakty nie ma rady: jestem całkiem zdrów. Co się tyczy p. Zondecka, to może on zająć się zdrowiem innych towarzyszy, w którym to właśnie celu został zaproszony do ZSRR.

J. Stalin

Prawda, nr.93. 3 kwietnia 1932r

Stalin – Do Komsomołu Ukrainy w dniu jego dziesięciolecia

Wypróbowanemu w bitwach wojny domowej, pomyślnie rozwijającemu socjalistyczne współzawodnictwo i aktywnie uczestniczącemu w budownictwie ukraińskiej kultury socjalistycznej, Leninowskiemu Komsomołowi Ukrainy w dniu jego dziesięciolecia — gorące pozdrowienia.

J. Stalin

Moskwa, 10 lipca 1929r.

„Prawda” nr 157,

12 lipca 1929 r.