Engels – List do Jose Mesa

List Engelsa do Jose Mesa [1]

[Londyn, 24 marca 1891]

Drogi Mesa!

Z wielkim zadowoleniem dowiedzieliśmy się z Pańskiego listu z 2 bm., że ma się wkrótce ukazać “Nędza filozofii” Marksa, w Pańskim przekładzie na język hiszpański, Rozumie się samo przez się, że z radością witamy wydanie tej pracy, która bez wątpienia wywrze najbardziej korzystny wpływ na rozwój socjalizmu w Hiszpanii.

Teoria Proudhona, zachwiana w swych podstawach przez książkę Marksa, niewątpliwie zniknęła z horyzontu od czasu upadku Komuny Paryskiej. Stanowi ona jednak jeszcze wciąż wielki arsenał, z którego radykalni burżua zachodniej Europy, pseudosocjaliści, czerpią frazesy dla uśpienia robotników. A ponieważ robotnicy tych krajów odziedziczyli po swoich poprzednikach podobne frazesy proudhonowskie, zdarza się, że frazeologia radykałów u wielu z nich znajduje jeszcze oddźwięk. Tak jest we Francji, gdzie jedynymi proudhonistami, jacy jeszcze istnieją, są radykalni burżua nazywający siebie socjalistami. Jeżeli się nie mylę, i wy również macie w waszych kortezach[2] i w waszej prasie takich republikanów, którzy mienia się socjalistami dlatego, że widzą w ideach proudhonowskich odpowiedni środek do przeciwstawienia prawdziwemu socjalizmowi — będącemu racjonalnym i zwięzłym wyrazem dążeń proletariatu — sfałszowanego socjalizmu burżuazyjnego.

Z braterskim pozdrowieniem

F. Engels

_______

Przypisy

[1] Cały list napisany jest w języku francuskim. — Red. przekł. Polsk.

[2] Kortezy — zgromadzenie stanów w Hiszpanii. — Red. przekł. polsk.

Mao Tse-Tung – Przeciwko Liberalizmowi

Opowiadamy się za aktywna walką ideologiczną, stanowi ona bowiem narzędzie, za pomocą którego osiąga się wewnętrzne zespolenie partii i innych rewolucyjnych organizacji, gwarantujące ich zdolność bojową. Każdy komunista, każdy rewolucjonista powinien  posługiwać  się  tym  narzędziem.

Liberalizm zaś odrzuca walkę ideologiczną i stoi na stanowisku pokoju sprzecznego z wszelkimi zasadami. Rodzi to zgniły, filisterski styl pracy, który doprowadza poszczególne ogniwa, poszczególnych członków partii i innych rewolucyjnych organizacji do politycznego gnicia.

Liberalizm przejawia się w różnych formach:

1.  Jest rzeczą powszechnie wiadomą, że ktoś postępuje niesłusznie, wystarczy jednak, że jest twoim znajomym, ziomkiem, kolegą z ławy szkolnej, serdecznym przyjacielem, człowiekiem bliskim, starym współtowarzyszem pracy lub podwładnym — a już nie prowadzisz z nim zasadniczej walki, lecz pozwalasz mu działać nadal w tym samym duchu, byleby tylko zachować spokój i przyjaźń; lub też z lekka ziajesz go, ale nie rozwiązujesz kwestii do końca, byleby wszystko szło cicho i gładko. W rezultacie wyrządza się szkodę i całemu zespołowi, i danej osobie.

2.  Pozwalasz sobie na nieodpowiedzialną krytykę poza plecami, ale nie stawiasz zdecydowanie kwestii wobec organizacji; nie mówisz prosto w oczy, a gadasz poza plecami; na zebraniach milczysz, a po zebraniach zajmujesz się paplaniną. W twojej świadomości zamiast zasad kolektywizmu panuje swoiste liberalizmowi niezdyscyplinowanie.

3.  Jeżeli sprawa nie dotyczy ciebie osobiście, starasz się trzymać od niej możliwie jak najdalej; doskonale wiesz, że ludzie nie mają racji, a uważasz za rzecz słuszną mówić jak najmniej: mędrzec, powiadasz, stroni od zła, byleby tylko samemu nie zgrzeszyć.

4.   Nic podporządkowujesz się zarządzeniom i swoje osobiste zdanie stawiasz ponad wszystkim; chcesz, by organizacja troszczyła się o ciebie, ale nie chcesz uznawać dyscypliny organizacji.

5.  Nie prowadzisz walki przeciwko niesłusznym poglądom, nie zwalczasz ich w interesie zespolenia, w interesie posuwania się naprzód, usprawniania pracy, lecz zajmujesz się osobistymi napaściami, intrygami, załatwianiem osobistych porachunków, starasz się mścić.

6.   Słyszysz niesłuszne opinie, ale nie wszczynasz dyskusji; co więcej, nawet nie sygnalizujesz o rozmowach kontrrewolucyjnych i odnosisz się do nich obojętnie, jak gdyby nic się nie stało.

7.  Nie prowadzisz propagandy i agitacji wśród mas, nie zabierasz głosu, nie zapoznajesz się z sytuacją, nie interesujesz się, nie bierzesz do serca palących interesów ludności, do wszystkiego odnosisz się obojętnie. Zapominasz, że jesteś członkiem partii komunistycznej, i staczasz się do poziomu pospolitego mieszczucha.

8.  Nie przejmujesz się widokiem postępków wyrządzających szkodę interesom mas, nie przekonujesz, nie powstrzymujesz, nie prowadzisz pracy uświadamiającej, lecz tolerujesz je, patrzysz na nie przez palce.

9- Do pracy odnosisz się niepoważnie, pracujesz bez określonego planu, bez określonego kierunku, partolisz, wszystko robisz, aby zbyć,  aby  dzień  minął — i  w porządku.

10. Uważając siebie za zasłużonego rewolucjonistę chełpisz się swoim stażem, ale z dużymi sprawami nie radzisz sobie, a od małych wymigujesz się, pracujesz byle jak, do nauki odnosisz się niedbale.

11. Nawet wtedy, kiedy zdajesz sobie sprawę, że popełniłeś błąd, nie chcesz go naprawić, wykazując w ten sposób liberalizm w stosunku do siebie samego.

Można by było przytoczyć jeszcze szereg przykładów, ale te jedenaście, które wyliczyliśmy, są główne.

Wszystko  to jest  przejawem  liberalizmu.

Liberalizm w kolektywie rewolucjonistów jest niezmiernie szkodliwy; jest on swego rodzaju czynnikiem rozkładowym, powoduje rozpad jedności, osłabienie spójności, bierność w pracy, zamęt ideowy. Liberalizm doprowadza do tego, że szeregi rewolucyjne zatracają silną organizację i dyscyplinę, zatracają możność prowadzenia politycznej linii konsekwentnie i do końca oraz że organizacja partyjna odrywa się od mas, którymi kieruje. Jest to szczególnie szkodliwa tendencja.

Źródła liberalizmu kryją się w chciwej, egoistycznej naturze drobnej burżuazji, która osobiste interesy stawia na pierwszym planie, a interesy rewolucji odsuwa na drugi plan. Stąd to rodzi się liberalizm w ideologii, w polityce i w kwestiach organizacyjnych.

Liberałowie uważają tezy marksizmu za abstrakcyjne dogmaty. Opowiadają się za marksizmem, ale nie mają zamiaru wcielać go w życie lub też nie mają zamiaru wcielać go całkowicie w życie; nie zamierzają zastąpić swego liberalizmu marksizmem. Mają w zanadrzu i marksizm, i liberalizm: w słowach są marksistami, a w czynach — liberałami. Dla ludzi mają marksizm, a dla siebie — liberalizm. W ich bagażu mieści się i jedno, i drugie, każde z nich ma odpowiednie zastosowanie. Tak są ukształtowane mózgi niektórych ludzi.

Liberalizm — to jeden z przejawów oportunizmu; całkowicie przeczy on marksizmowi. Liberalizm — to bierność; obiektywnie pomaga on wrogowi. Dlatego nasi wrogowie będą radzi, jeżeli w naszym środowisku utrzyma się liberalizm. Taka jest istota liberalizmu, toteż nie ma dlań miejsca w szeregach rewolucjonistów. Przeniknięci aktywnym duchem marksizmu powinniśmy przezwyciężyć liberalizm z jego biernością. Komunista powinien być szczerym, oddanym i aktywnym, sprawa rewolucji powinna być mu droższa niż życie, powinien podporządkować interesy osobiste sprawie rewolucji; zawsze i wszędzie powinien bronić słusznych zasad, prowadzić nieustanną walkę przeciwko wszelkim niesłusznym poglądom i postępkom i w ten sposób umacniać kolektywizm w życiu partii oraz więź partii z masami; powinien dbać o sprawę partii i mas więcej niż o interesy poszczególnej jednostki, troszczyć się o innych więcej niż o siebie. Tylko taki człowiek godzien jest miana komunisty.

Wszyscy wierni, szczerzy, aktywni, nieugięci komuniści powinni zespolić się w celu walki przeciwko liberalnym tendencjom części członków partii i doprowadzić do tego, aby ci ludzie weszli na właściwą drogę. Takie jest jedno z zadań naszej walki na froncie ideologicznym.

Lenin –  LIST DO « VORWÄRTS » I WIENER « ARBEITER-ZEITUNG »

Szanowni towarzysze!

W tych dniach, w związku z moim wygłoszonym w Zurychu referatem o wojnie i socjalizmie, « Vorwärts » zamieścił krótką notatkę, która daje o tym referacie zupełnie fałszywe pojęcie. Notatka stwarza wrażenie, jakobym ograniczył się tylko do polemiki skierowanej przeciw caratowi. W rzeczywistości zaś, będąc przekonany, iż obowiązkiem socjalistów każdego kraju jest prowadzenie bezlitosnej walki z szowinizmem i patriotyzmem własnego (a nie tylko nieprzyjacielskiego) kraju, ostro atakowałem carat i w związku z tym mówiłem o wolności Ukrainy. Jednakowoż sens moich wywodów ulega całkowitemu wypaczeniu, jeżeli nie wspomina się ani jednym słowem o tym, co mówiłem o krachu II Międzynarodówki, o oportunizmie oraz przeciw stanowisku niemieckiej i austriackiej socjaldemokracji. Dziewięć dziesiątych mego dwugodzinnego referatu poświęciłem tej krytyce. 

Byłbym wam bardzo zobowiązany, gdybyście mogli o tym, na co wskazałem, wydrukować uzupełnienie w piśmie « Vorwärts » (lub…) 1.

                                                                                Z s.d. pozdrowieniem…

1 – uwagi o referacie Lenina ukazały się w « Vorwärts » (« Naprzód ») nr 308 z 10 listopada oraz w Wiener «Arbeiter-Zeltung » (Wiedeńska « Gazeta Robotnicza ») nr 309 z 7 listopada 1914 roku. W związku z listem Lenina redakcja « Vorwärts » 22 listopada 1914 umieściła krótką notatkę, w której informowała, że Lenin w swym referacie krytykował stanowisko niemieckiej i austriackiej socjaldemokracji oraz dał ocenę krachu II Międzynarodówki.