Mao Tse-tung – Z okazji ukazania się czasopisma “Czungkuo kungżen”

Z okazji ukazania się czasopisma “Czungkuo kungżen”

Wydawanie czasopisma “Czungkuo kungżen”[1] jest rzeczą niezbędną. W ciągu ostatnich 20 lat chińska klasa robotnicza pod przewodem swojej partii – Komunistycznej Partii Chin – toczyła bohaterską walkę, stała się najbardziej świadomą częścią narodu, stała się kierownikiem rewolucji chińskiej. Chińska klasa robotnicza w sojuszu z chłopstwem i ze wszystkimi rewolucyjnymi warstwami narodu walczy przeciw imperializmowi i feudalizmowi, o stworzenie nowodemokratycznych Chin, o wypędzenie imperializmu japońskiego. Na tym polega jej wielka zasługa. Jednak rewolucja chińska nie jest jeszcze doprowadzona do końca, trzeba będzie jeszcze dołożyć wiele wysiłków, zespolić własne szeregi, zespolić wokół siebie chłopstwo i inne warstwy drobnej burżuazji, zespolić wokół siebie inteligencję, zespolić wokół siebie wszystkie rewolucyjne warstwy narodu. Jest to ogromne zadanie polityczne i organizacyjne. Jest to obowiązkiem Komunistycznej Partii Chin, obowiązkiem przodujących elementów klasy robotniczej, obowiązkiem całej klasy robotniczej.

Ostateczne wyzwolenie klasy robotniczej i całego ludu stanie się możliwe dopiero wtedy, kiedy będzie wprowadzony socjalizm. Klasa robotnicza Chin powinna walczyć o osiągnięcie tego ostatecznego celu. Jednakże przejście do etapu socjalistycznego możliwe jest jedynie poprzez etap antyimperialistycznej, antyfeudalnej rewolucji demokratycznej. Zespolić własne szeregi, zespolić wokół siebie masy ludowe, walczyć przeciw imperializmowi i feudalizmowi o zbudowanie nowodemokratycznych nowych Chin – oto zadanie stojące teraz przed chińską klasą robotniczą. Właśnie gwoli zrealizowania tego zadania wydawane jest czasopismo “Czungkuo kungżen”.

Czasopismo “Czungkuo kungżen” będzie w sposób przystępny popularnym językiem wyjaśniać masom robotniczym wiele rzeczy, opowiadać o tym, jak klasa robotnicza walczy z najeźdźcami japońskimi, uogólniać doświadczenie tej walki. Dołoży ono wszelkich starań, by spełnić swoje zadanie.

Czasopismo “Czungkuo kungżen” powinno stać się szkołą wychowania robotników i przygotować kadry kierownicze z ich środowiska. Czytelnicy czasopisma “Czungkuo kyngżen” będą właśnie uczniami tej szkoły. Ze środowiska robotników trzeba przygotować liczne kadry kierownicze, które powinny posiadać wiedzę i umiejętności, nie gonić za sławą, lecz działać. Bez licznych kadr, posiadających takie cechy, klasa robotnicza nie zdoła osiągnąć wyzwolenia.

Klasa robotnicza powinna witać z radością pomoc ze strony inteligencji rewolucyjnej, a nie wyrzekać się tej pomocy, gdyż bez niej nie będzie mogła posuwać się naprzód i nie będzie można pomyślnie doprowadzić rewolucji do końca.

Pragnęlibyśmy, aby czasopismo było dobrze redagowane, aby zamieszczało jak najwięcej materiałów z życia, aby wszelkimi sposobami unikało martwych szablonów i komunałów, aby treść jego była przystępna, interesująca i żywa.

Skoro już wzięliśmy się do wydawania czasopisma, trzeba traktować tę sprawę poważnie i robić to jak należy. Jest to obowiązkiem nie tylko tych, którzy wydają czasopismo, al i tych, którzy je czytają, Jest rzeczą bardzo ważną, by czytelnicy wypowiadali swoją opinię, pisali uwagi i listy, komunikowali, co im się podoba, a co nie podoba. Tylko pod tym warunkiem czasopismo może dobrze spełniać swe zadanie.

Niech te moje życzenia posłużą za artykuł wstępny do pierwszego numeru czasopisma.

[1] Miesięcznik “Czungkuo kungżen” (“Robotnik Chiński”) zaczął wychodzić w lutym 1940 roku w Jenanie. Wydawała go Komisja do Spraw Ruchu Związkowego przy Komitecie Centralnym Komunistycznej Partii Chin. 

1940