Peking Review – Robotnicy, chłopi i żołnierze studiują filozofię marksizmu

Robotnicy, chłopi i żołnierze studiują filozofię marksizmu

[Peking Review nr 6, z dnia 4 stycznia 1966]

Znaczące obecnie miejsce w gazetach i magazynach poświęca się filozoficznym pismom robotników, chłopów i żołnierzy. Żywym językiem, jakiego mogą używać tylko ludzie blisko związani z praktyką, pisarze ci zadziwiają czytelnika ich jasnością myślenia, naukowością analizy i bezpośrednim podejściem. Rozwój tego trendu wyraźnie wskazuje na to, że filozofia w Chinach wchodzi w nowe, historyczne stadium.

Ruch studiowania dzieł przewodniczącego Mao wśród robotników, chłopów i żołnierzy energicznie rozszerza się w kraju. Przychodzący w samym środku chińskiej rewolucji socjalistycznej i socjalistycznego budownictwa, jest on ważnym wydarzeniem w politycznym i ideologicznym życiu narodu. Dokonuje on istotnego wkładu na wszystkich polach pracy i jako ruchu postępującego naprzód, jego szerokie znaczenie zostanie łatwiej dostrzeżone.

Opanowanie praw, rządzących każdą sferą działalności

Masy pracujące nie są zainteresowane w badaniu „dla dobra nauki”. Studiują dzieła Mao Tse-tunga w wyraźnym celu uczenia się od przewodniczącego Mao jest marksistowsko-leninowskiego stanowiska, punktu widzenia i metody – dla nabycia perspektywy pracy dla rewolucji o aby nauczyć się lepiej wykonywać zadania w ich rewolucyjnej działalności. W Chinach sposób myślenia Mao Tse-tunga można porównać do teleskopu i do mikroskopu, które pomagają dostrzec rzeczy, które są daleko i rzeczy, które są normalnie niezauważalne. Ludzie przeszukują dzieła przewodniczącego Mao w poszukiwaniu odpowiedzi na konkretne pytania. Używają podstawowych teorii, których nauczyli się z tych dzieł aby analizować i rozwiązywać te problemy. W ten sposób stwierdzają, że ich zadania – takie jak operowanie maszyną, orka czy obsługiwanie klientów zza lady sklepowej – są pełne sensu i wykonują je entuzjastyczne i twórczo.

Wśród robotników, chłopów i żołnierzy istnieje wielkie oddanie dla świadomego stosowania tego, czego nauczyli się oni z „W sprawie praktyki”, „W sprawie sprzeczności” i z innych filozoficznych dzieł przewodniczącego Mao – w podsumowywaniu ich praktycznego doświadczenia, w analizowaniu sprzeczności w obiektywnej rzeczywistości i w dyskutowaniu o prawach rządzących w ich własnej sferze działalności, tak, aby można było wykorzystać je w oparciu o pełne wykorzystanie obiektywnych praw. Popularnie nazywa się to „jazdą na grzbiecie obiektywnych praw” i jest zdolne do wytworzenia ogromnej siły.

Wielka siła motywująca

Marks powiedział: „Teoria także staje się siłą materialną, jeżeli tylko pociągnie za sobą masy.” Ta prawda została potwierdzona niezwykle jasno wydarzeniami, które obecnie dzieją się w Chinach. Wielu robotników, chłopów i żołnierzy, z myślą Mao Tse-tunga jako ich przewodnikiem zajęło się swoją pracą z naukowym podejściem, popartym wielkim entuzjazmem. Pomaga to doprowadzić do wzrostu produkcji zbóż i dóbr przemysłowych, sukcesów w technicznych innowacjach i dobrych wyników w pracy politycznej. Umożliwia to robotnikom lepsze wykonywanie roli klasy przewodniej w kraju a także pozwala, by dawni biedniacy i średniacy spośród chłopów przejęli przywództwo w swoich własnych wsiach.

Można przewidywać, że rozszerzanie i pogłębienie tego ruchu pociągnie za sobą wzrost coraz większej siły i bogactwa materialnego. Jest to wielka siła motywująca w procesie przekształcania Chin od stanu nędzy do dostatku, od technicznego zacofania do technologicznego rozwinięcia. Jest to potężny impet, który napędza socjalistyczną rewolucję i budownictwo.

Wychowywanie nowego pokolenia komunistów

Obecny ruch studiowania stanowi także wielką szkołę, w której szkoli się nowe pokolenie komunistów.

Podczas używania myśli Mao Tse-tunga do przekształcenia obiektywnego świata, masy pracujące odkrywają, że w ich własnych umysłach, w ich subiektywnym świecie dokonała się fundamentalna zmiana.

Na przykład – w trakcie odkrywania możliwości dla wprowadzania technicznych innowacji w świetle myśli Mao Tse-tunga, wielu robotników i chłopów nauczyło się używać materializmu dialektycznego do analizy problemów i przyjęło styl podążania za linią mas w swojej pracy. Świadczy to także o dobrej możliwości dla hartowania rewolucyjnej woli dla służenia ludowi z całego serca i wzmacniania wytrwałości w pokonywaniu trudności.

Wiele kadr na najniższym szczeblu – liderów fabrycznych grup roboczych i drużyn produkcyjnych komun, sekretarzy oddziałów Partii i innych – przyznaje, że dzięki twórczym zastosowaniu myśli Mao Tse-tunga nauczyło się wykonywać w zadowalający sposób zadania w pracy ideologicznej i organizacyjnej, widząc ludzi i rzeczy na podstawie teorii jedności przeciwieństw, popularnie nazywanej „teorią podziału jedności na dwa” i odkrywając prawa, rządzące na ich polu działalności – być w stanie przekształcić to, co zacofane do tego co rozwinięte i to co rozwinięte do jeszcze bardziej rozwiniętego.

Krótko mówiąc, z myślą Mao Tse-tunga jako przewodnikiem, wszystkie rodzaje codziennej pracy są traktowane jako nauka, której prawa mogą zostać odkryte i opanowane. To z kolei przyczynia się do podniesienia poziomu ideologicznego ludzi we wszystkich rodzajach pracy.

Podczas studiowania dzieł przewodniczącego Mao – robotnicy, chłopi i żołnierze znacznie rozwinęli swoją komunistyczną świadomość, wiedząc, że każda praca jest wykonywana dla rewolucji i że ich obowiązki w pracy, bez względu na to, jaką pracę wykonują – stanowią wkład w chińską rewolucję socjalistyczną i socjalistyczne budownictwo, a także wkład w rewolucję proletariacką na całym świecie. Jest to proces, w trakcie którego masy pracujące stopniowo nabywają komunistycznego światopoglądy, aby stać się nowym pokoleniem bojowników komunistycznych. Jest to ważniejsze od wszystkiego, gdyż wychowywanie nowego pokolenia komunistów jest istotą walki przeciwko rewizjonizmowi i prowadzenia rewolucji do końca.

Oni również piszą artykuły filozoficzne

W trakcie ruchu studiowania, tysiące tysięcy robotników, chłopów i żołnierzy złapało swoje długopisy i pisało artykuły filozoficzne. Stosując marksistowską teorię wiedzy i metodologię marksizmu, której nauczyli się poprzez studiowanie dzieł przewodniczącego Mao, poradzili sobie z problemami w produkcji i pracy i pisali w swoim codziennym języku. Wiele z tych prac jest oddolnych, żywych i niezwykle oryginalnych, stojących w ostrym kontraście z tezami filozoficznymi, napisanymi przez intelektualistów w oderwaniu od praktyki. Zasady, które wydają się niezrozumiałe w wielu książkach o filozofii, stają się łatwe do zrozumienia w tych artykułach.

Dlatego też, pod wpływem ruchu studiowania, filozofia, która długi czas postrzegana była wyłącznie jako przedmiot dla szkolnej klasy, kół akademickich i instytutów badań, zapuszcza korzenie w fabrykach, kopalniach, wsiach, sklepach i jednostkach armii w każdym zakątku kraju. Robotnicy, chłopi i żołnierze stawiają kroki w dziedzinie filozofii, która od tysięcy lat była monopolem inteligencji. Ich studia i zastosowanie filozofii marksizmu, a także ich prace na jej temat – dowodzą, że filozofia nie jest tajemnicą i jasno pokazują, że jako filozofia proletariatu, filozofia marksistowska może i powinna zostać opanowana przez masy robotników i chłopów.

Ruch studiowania dzieł przewodniczącego Mao, występujący pośród robotników, chłopów i żołnierzy jest również bogatym źródłem dla rozwoju filozofii marksizmu. Ich prace w tej materii stanowią impuls dla badań filozoficznych. Dodatkowy czynnik stanowi, ze ludzie, specjalizujący się w filozofii, są pełni zapału i gotowi, aby wypełniać ich pracę. Nazywając to „dawaniem dobrego bodźca” dla wszystkich pracowników filozoficznych, w obecnym artykule edytorskim,  Zhexue Yanjiu (Badania Filozoficzne) wezwała wszystkich takich pracowników do skromnego uczenia się od robotników, chłopów i żołnierzy, uczenia się ich postawy i metody w studiowaniu filozoficznych prac przewodniczącego Mao, uczenia się z ich doświadczenia  w stosowaniu jego myśli filozoficznej. Wezwano ich do złamania „siły przyzwyczajenia” poprzez wyzwolenie samych siebie od książkowej atmosfery bibliotek i studiowania, i dokładania wszelkich starań do połączenia w większym stopniu ich pracy badawczej z rzeczywistością.

Wezwanie Renmin Ribao do pracowników filozoficznych

W podobnym duchu, Renmin Ribao podkreśla w ostatnim artykule edytorskim: „Praktyka walki klasowej i walki o produkcję, prowadzonej przez masy ludowe jest najdonioślejszym i najbogatszym źródłem idei filozoficznych, a nawet – jedynym źródłem. Każdy, kto odcina się od tej praktyki i zamyka się w bibliotece – nigdy nie opanuje marksizmu, niezależnie od ilości książek, które przeczyta. Jedynym możliwym wyjściem stanie się dla niego dogmatyzm i rewizjonizm.” Poprzez przypomnienie nakazu przewodniczącego o potrzebie bycia uczniem, jeśli chce się być nauczycielem, artykuł edytorski mówi, że jest to „jedna droga do rozwiązania sprzeczności, której stawiają czoła pracownicy filozoficzni, problem teorii oderwanej od praktyki.” Mówi także: „Żeby filozofia mogła lepiej służyć robotnikom, chłopom i żołnierzom, pracownicy filozoficzni muszą ruszyć na wieś, do fabryk, sklepów i jednostek armii, brać udział w walce klasowej i walce o produkcję i z gorliwością uczyć się od mas.”

Widząc drogę przed sobą, nasi pracownicy filozoficzni są gotowi odpowiedzieć na wezwanie czasów. Są oni zdeterminowani wyruszyć do fabryk, na farmy i do jednostek armii i pozostać tam na wiele lat, uczyć się filozofii życia w trakcie rzeczywistej walki, uczyć się pisać w języku mas pracujących i wypuszczać artykuły filozoficznej, które będą mogły być łatwo zrozumiane przez lud pracujący. Wiedzą, że jedynie w ten sposób będą w stanie umocnić siebie jako prawdziwych marksistowskich pracowników filozoficznych. Są pewni, że poprzez podążanie słuszną drogą będą w stanie przekształcić filozofię w ostrą, ideologiczną broń w rękach ludu i dokonać swojego wkładu we wzbogacenie i rozwój filozofii marksizmu.