Renmin Ribao – Cały kraj powinien stać się wielką szkołą Myśli Mao Tse-tunga

Cały kraj powinien stać się wielką szkołą Myśli Mao Tse-tunga

– w 39. Rocznicę utworzenia Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej

[“Remnin Ribao” artykuł edytorski, 1 sierpnia 1966]

Pełne 39 lat upłynęło od utworzenia Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej.

Ta wspaniała armia ludowa, utworzona osobiście przez towarzysza Mao Tse-tunga i osobiście przez niego kierowana, zawsze utrzymywała i kierowała się w okresie ostatnich dziesięcioleci chlubną tradycją „bycia jednocześnie siłą walczącą, siłą pracującą i siłą produkcyjną” – zarówno podczas długotrwałej i żmudnej walki przeciwko wrogowi klasowemu wewnątrz kraju i za granicą, czyli w okresie wojen rewolucyjnych, jak i po ogólnonarodowym zwycięstwie, biorąc na swoje braki zadania obrony i budowy socjalistycznej ojczyzny i zapewniania pokoju na Dalekim Wschodzie i na całym świecie. W ciągu kilku ostatnich lat, zgodnie z zaleceniami Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin, Komisji Wojskowej przy Komitecie Centralnym partii i towarzysza Lin Biao – Armia Wyzwoleńcza podniosła jeszcze wyżej wielki, czerwony sztandar myśli Mao Tse-tunga, podjęła twórcze studia nad dziełami przewodniczącego Mao i zastosowała je, energicznie podwyższała ważność polityki proletariackiej, rozwijała styl pracy „trzy-osiem”, wzięła udział w ruchu edukacji socjalistycznej [ruch czterech czystek] i w Wielkiej Proletariackiej Rewolucji Kulturalnej, pomagała w budownictwie socjalistycznym i wiele innych kroków na drodze do przekształcenia się w bardziej sproletaryzowaną, zrewolucjonizowaną i bojową armię.

Masy ludowe w naszym kraju zawsze postrzegały Armię Wyzwoleńczą jako wzór do naśladowania. Od 1964 roku, w odpowiedzi na wielkie wezwanie towarzysza Mao Tse-tunga, ludzie w całym kraju podjęli entuzjastyczny ruch na rzecz uczenia się w wielkim stylu od Armii Wyzwoleńczej. Odegrało to ogromną rolę w postępującej w naszym kraju rewolucji socjalistycznej i socjalistycznego budownictwa.

Towarzysz Mao Tse-tung podkreślił ostatnio: Armia Ludowo-Wyzwoleńcza powinna być wielką szkołą. W tej wielkiej szkole nasi żołnierze powinni uczyć się polityki, zagadnień wojskowych i kultury. W tej wielkiej szkole nasi żołnierze powinni uczyć się polityki, wojskowości i kultury. Mogą także brać udział w produkcji rolniczej i pracach społecznych [side occupations], zakładać średniej wielkości lub małe fabryki i wytwarzać liczne produkty, zaspokajające ich własne potrzeby lub posyłane na wymianę z państwem w zgodzie z ich wartością. Mogą także pracować wśród mas i brać udział w ruchu edukacji socjalistycznej w fabrykach i we wsiach. Po skończeniu tego ruchu, zawsze mogą znaleźć coś do pracy pośród mas i w ten sposób zawsze stanowić z nimi jedność. Mogą brać udział w walkach rewolucji kulturalnej w celu krytykowania burżuazji, niezależnie od tego, gdzie się ona pojawi. W ten sposób armia ma możliwość jednoczesnego studiowania, udziału w rolnictwie, zakładaniu fabryk i pracy wśród mas. Rzecz jasna należy proporcjonalnie rozdzielać te zadania i dokonać rozróżnienia pomiędzy zadaniami najpierwszej wagi, a zadaniami drugorzędnymi. Każda jednostka wojskowa powinna udzielać się na jednym lub dwóch z trzech pół działalności – rolnictwa, przemysłu i pracy wśród mas, lecz nigdy we wszystkich trzech jednocześnie. W ten sposób nasza kilkumilionowa armia będzie w stanie odgrywać wielką rolę.           

Spójna idea towarzysza Mao Tse-tunga mówiła o tym, że armia powinna być wielką szkołą rewolucji. Działo się tak w przeszłości, a dzisiaj – w obliczu nowych warunków, towarzysz Mao Tse-tung postawił Armii Wyzwoleńczej jeszcze wyższe wymagania.

Towarzysz Mao Tse-tung wezwał lud całego kraju do przekształcenia chińskich fabryk, wiejskich komun ludowych, szkół, przedsiębiorstw handlowych, zakładów usługowych, organizacji partyjnych i rządowych – w wielkie szkoły rewolucjonizowania, takie jak Armia Wyzwoleńcza.

Towarzysz Mao Tse-tung podkreślił:

Podczas gdy główną aktywnością robotników jest przemysł, powinno oni w tym samym czasie studiować także sprawy wojskowe, politykę i kulturę. Powinni oni także brać udział w ruchu edukacji socjalistycznej i krytykowaniu burżuazji. Jeżeli pozwalają na to warunki, powinni także brać udział w produkcji rolniczej i pracach społecznych, tak jak robili to na polach naftowych w Taching [Taching Oilfield].

Podczas gdy głową aktywnością chłopów w komunach jest rolnictwo (włączając w to leśnictwo, hodowlę zwierząt, prace społeczne i rybołówstwo), powinni oni w tym samym czasie studiować sprawy wojskowe, politykę i kulturę. Jeśli warunki na to pozwalają, powinni kolektywnie prowadzić małe fabryki. Powinni także krytykować burżuazję.   

Pasuje to także do studentów. Podczas gdy ich głównym zadaniem jest studiowanie, powinni ponadto uczyć się innych rzeczy, takich jak praca przemysłowa, uprawa roli i sprawy wojskowe. Powinni także krytykować burżuazję. Okres nauki powinien zostać skrócony, edukacja powinna zostać zrewolucjonizowana, a zdominowanie naszych szkół przez burżuazyjnych intelektualistów powinno zostać zlikwidowane.  

Jeżeli warunki na to pozwalają, pracownicy handlu i zakładów usługowych, działacze partii i pracownicy rządu – powinni robić dokładnie to samo.

Ta wspaniała idea towarzysza Mao Tse-tunga posiada wielkie historyczne znaczenie.

Towarzysz Mao Tse-tung podsumował doświadczenie chińskiej rewolucji socjalistycznej i budownictwa socjalistycznego, przestudiował całe doświadczenie międzynarodowej rewolucji proletariackiej i dyktatury proletariatu od czasów rewolucji październikowej, w szczególności dając poważny wykład na temat restauracji kapitalizmu przez rewizjonistyczną klikę Chruszczowa w Związku Radzieckim, w sposób twórczy odpowiadając na pytanie – w jaki sposób przeciwdziałać restauracji kapitalizmu, konsolidować dyktaturę proletariatu i zagwarantować stopniowe przechodzenie do komunizmu.

Nasz program stanowi idea, wysunięta przez towarzysza Mao Tse-tunga, mówiąca o tym, że każda dziedzina pracy powinna zostać przekształcona w wielką szkołę rewolucjonizowania, w której ludzie uczestniczą zarówno w przemyśle jak i w rolnictwie, tak w sprawach wojska, jak i w sprawach cywilnych.

Jeśli będziemy działali zgodnie z tym, co powiedział towarzysz Mao Tse-tung – możliwe stanie się znaczące podniesienie poziomu proletariackiej ideologii naszego ludu, pchnięcie naprzód rewolucjonizowania myślenia ludu i pomoc w odrzuceniu całej starej ideologii, kultury, obyczajów i nawyków, odziedziczonych po starym społeczeństwie. Wówczas będzie można budować socjalizm lepiej i szybciej, z lepszymi wynikami gospodarczymi, a także wyrwać z korzeniami społeczne i ideologiczne bazy kapitalizmu i rewizjonizmu.

Jeśli będziemy działali zgodnie z tym, co powiedział towarzysz Mao Tse-tung , możliwe stanie się krok po kroku zmniejszanie przepaści pomiędzy robotnikami a chłopami, pomiędzy miastem a wsią, pomiędzy pracą fizyczną i umysłową; możliwe stanie się przeciwdziałanie nienormalnemu rozwojowi miasta i przemysłu; możliwa stanie się sytuacja, gdy intelektualiści będą jednocześnie robotnikami, a robotnicy jednocześnie intelektualistami; możliwe będzie przeszkolenie setek milionów nowych komunistycznych ludzi, znaczny wzrost ich politycznej świadomości i ich wszechstronny rozwój.

Jeśli będziemy działali zgodnie z tym, co powiedział towarzysz Mao Tse-tung, możliwe stanie się przekształcenie wszystkich ludzi w żołnierzy i znaczne wzmocnienie naszego przygotowania militarnego. Jeżeli imperializm zapragnie nas najechać, zostanie utopiony w wielkim oceanie wojny ludowej.

Jeśli będziemy działać zgodnie z tym, co powiedział towarzysz Mao Tse-tung, 700-milionowa ludność naszego kraju stanie się krytykami starego świata, a jednocześnie budowniczymi i obrońcami świata nowego. Z młotem w ręku będzie ona w stanie wykonywać pracę w fabrykach, z motyką, pługiem lub broną będzie mogła uprawiać rolę, z bronią w ręku będzie walczyć z wrogiem, trzymając pióro – będzie w stanie wyrażać siebie, pisząc.

W ten sposób cały kraj stanie się wielką szkołą Myśli Mao Tse-tunga, wielką szkołą komunizmu.

Właśnie w zgodzie z tą ideą towarzysza Mao Tse-tunga, Chińska Armia Ludowo-Wyzwolencza pracowała przez kilka ostatnich dekad, obecnie nadal rozwijając się i przezwyciężając swoje słabości. Armia Wyzwoleńcza jest najlepszą szkołą studiowania Myśli Mao Tse-tunga. Wszystkie fabryki, wiejskie komuny ludowe, szkoły, sklepy, zakłady usługowe, organizacje partyjne i rządowe w kraju muszą podążać za przykładem, dawanym przez Armię Wyzwoleńczą i przekształcić siebie w wielkie szkoły Myśli Mao Tse-tunga.

Szerokie masy robotników, chłopów i żołnierzy, rewolucyjnych kadr i rewolucyjnych intelektualistów, a także wszyscy członkowie partii komunistycznej – wszyscy oni powinni czerpać nieskończoną siłę, mądrość i odwagę ze wspaniałych instrukcji towarzysza Mao Tse-tunga i walczyć o wypełnienie wielkiego historycznego zadania, postawionego przez partię i towarzysza Mao Tse-tunga.