Bierut -Depesza do tow. Chruszczowa

Depesza tow. Bieruta do tow. Chruszczowa

“Do tow. Chruszczowa

Sekretarza Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii (bolszewików) Ukrainy

Z okazji 10-tej rocznicy zjednoczenia ziem ukraińskich zasyłamy Wam serdeczne gratulacje i życzenia dalszego wspaniałego rozwoju bratniego narodu ukraińskiego.

Złączenie się z macierzą ziem ukraińskich, czyniąc zadość sprawiedliwości dziejowej, położyło kres wielowiekowemu uciskowi mas ukraińskich. Stało się ono jedną z ważnych przesłanek póżniejszego zwycięstwa nad wspólnym wrogiem narodu polskiego i ukraińskiego – hitlerowskim faszyzmem. Dzięki temu rozpoczęła się nowa era w stosunkach między naszymi narodami, która przekreśliła na zawsze dawne spory i waśnie, wprowadzając na ich miejsce stosunki braterskiej przyjaźni i serdecznej współpracy dla wspólnego dobra.

 Dzięki historycznym zwycięstwom wielkiego Związku Radzieckiego, ojczyzna nasza odzyskała swą niepodległość i oparła swe granice na Odrze, Nysie i Bałtyku. Korzystając z wspaniałych osiągnieć i doświadczeń narodów radziekich polskie masy pracujące z klasą robotnicza na czele budują w Poslce zręby socjalizmu.

 Dziś w rocznicę zjednoczenia Ukrainy socjalistycznej, pozdrawiamy w imieniu ludu pracującego lud pracujący Ukrainy, którego wspaniałe sukcesy na drodze odbudowy stanowią ważny wkład w dzieło umocnienia siły i potęgi Związku Radzieckiego, walczącego pod wodzą wielkiego Stalina na czele wszystkich sił postępowych świata o trwały pokój i współpracę między narodami.

Przewodniczący KC PZPR

Bolesław Bierut.

30.10.49″