Blok antyfaszystowski – Pierwsza Odezwa Bloku Antyfaszystowskiego

Pierwsza Odezwa Bloku Antyfaszystowskiego

(opublikowana w 1-szym numerze organu Bloku Antyfaszystowskiego “Der Ruf” (“Zew”) z 15 maja 1942 r.)

Do żydowskim mas ludowych!

Stoimy na progu wielkich wydarzeń i decydujących bitew. Armia Czerwona prowadziła przez całą zimę potężne ofensywny zmuszając faszystowskiego wroga do wycofania się z całego szeregu okupowanych przez niego obszarów, zadając mu ciężkie ciosy, przekreślając jego plany i zmuszając go do rzucenia na front walki wszystkich sił, które miały być wykorzystane w zapowiedzianej przez Hitlera ofensywie wiosennej. Potężne, dobrze wyszkolone i przygotowane armie oraz olbrzymie rezerwy Kraju Rad gotowe są do dalszych ofensyw. Pracuje bez przerwy przemysł radziecki, wszystkie siły gotowe są do walki, która przyniesie zwycięstwo. Na tyłach wojsk niemieckich powstał i wciąż bardziej się rozrasta ruch partyzantów, dywersji i sabotażu.

Hitler zmuszony był przyznać, że tylko dzięki natężeniu ostatnich sił fizycznych i moralnych nie załamały się wojska niemieckie. Żołnierz niemiecki krwawi dalej na froncie tylko pod naciskiem straszliwego terroru SS-owskiego. Jednocześnie obcina się w dalszym ciągu racje żywnościowe ludności niemieckiej, dręczonej nieustannie przez ciągle naloty powietrzne. Miast chlebem, karmi się ją obietnicami szybkiego zwycięstwa, które z dniem każdym coraz bardziej się oddała.

Bestia faszystowska, czując się na skutek klęsk na froncie niepewnie, zacieśniła jeszcze silniej w okupowanych przez nią krajach sznur na szyjach uciśnionych narodów. Odbywa się straszna akcja fizycznej zagłady najżywotniejszych sił okupowanych krajów; morduje się masowo bojowników antyfaszystowskich oraz patriotów we Francji, Belgii, Norwegii, Holandii oraz w Jugosławii.

Z bestialską brutalnością okupant faszystowski chce zdusić ruch wolnościowy w Polsce. Masowe wysiedlenia Polaków z ziemi pomorskiej, poznańskiej, masowe mordy chłopów polskich, systematyczne łapanki ludzi w miastach, masowe egzekucje w Warszawie i wysyłki dziesiątków tysięcy ofiar do obozu śmierci w Oświęcimiu – to tylko niektóre etapy nieskończonego łańcucha gwałtów władzy okupacyjnej w Polsce.

Z każdym dniem wzmacnia się również bestialska akcja zagłady, prowadzona przez niemieckiego okupanta w stosunku do ludności żydowskiej. Hitler uważa za swe posłannictwo historyczne – całkowitą zagładę Żydów Europy i realizuje swe krwawe plany w przyspieszonym tempie. Płyną rzeki krwi zamęczonych mas żydowskich. Wilno, Słonim, Baranowicze, Chełmno, Lwów, Lublin oraz dziesiątki innych miast i miasteczek – oznaczają krwawą drogę hitlerowskich band morderczych. Okrutne rzezie dokonane nad dziesiątkami tysięcy ludzi żydowskich, masowe mordowanie całych skupisk żydowskich, zatruwanie gazem starców i dzieci, rozstrzeliwanie kobiet, chorych w szpitalach, dzieci w sierocińcach – oto “bohaterskie” wyczyny katów hitlerowskich. Spieszą się oni z wykonaniem rozkazów swego “Führera”, by im, nie daj Boże, nie zabrakło czasu… Śmierć głodowa dziesiątków tysięcy Żydów zamkniętych wśród murów gett, krwawy plon tyfusu i suchot – to za mało dla katów hitlerowskich. Przyspieszyć więc tempo, rozstrzeliwać, wymordować dziesiątki Żydów, zetrzeć z powierzchni ziemi całe skupiska żydowskie – to ich zbliży do celu. 

Ale nie wolno dopuścić do tego, by masy żydowskie uległy uczuciu rezygnacji, nie powinny one oczekiwać biernie losu. Winny one wytężyć wszystkie swe siły i przyłączyć się do antyfaszystowskiej walki wszystkich uciśnionych narodów. Muszą one na wzór tych narodów podjąć krwawą walkę z wrogiem, specjalnie w zapleczu jego frontu, walkę czynną i sabotaż. Masy żydowskie winny czynnym wystąpieniem zająć poważne miejsce w walce antyfaszystowskiej uciśnionych narodów.

Walka ta wymaga jedności. Świadomość potrzeby wspólnej walki jest już głęboko zakorzeniona wśród szerokich warstw żydowskich mas ludowych. Znajdują się jeszcze jednak tacy, którzy zwlekają i oczekują na cud. Ci nie zdają sobie sprawy, że tylko droga walki prowadzi do wolności i wyzwolenia i wciąż jeszcze nie rozumieją, że chwila obecna żąda zjednoczenia wszystkich sił do walki z krwawym okupantem, że nakaz chwili – to utworzenie Narodowego Frontu Wyzwolenia poprzez scementowanie i zjednoczenie wszystkich aktywnych sił narodu celem zmierzenia się z wrogiem. 

Żydzi! Robotnicy żydowscy! Żydowska inteligencjo! Młodzieży żydowska! Zbierzcie Wasze siły i zjednoczcie je w walce! Stańcie razem, ramię przy ramieniu jednolitym Froncie Walki z faszyzmem!

Tylko zniszczenie potężnej hitlerowskiej maszyny wojennej przez antyfaszystowskie armie i przez związane z nimi masy ujarzmionych narodów położy kres naszej niewoli i stworzyć może warunki dla pełnego społecznego i narodowego wyzwolenia mas żydowskich!

Wszystkie zdrowe siły narodu żydowskiego muszą obecnie zjednoczyć się dla jednego celu: walki o wolność i wyzwolenie, dla walki z wrogiem faszystowskim aż do ostatecznego zwycięstwa!

KPP – DO WSPÓLNEJ JEDNOLITEJ WALKI! 

DO WSPÓLNEJ JEDNOLITEJ WALKI! 

Pismo Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Polski do Rady Naczelnej PPS. 

Na posiedzeniu 19bm. CKW PPS odrzucił wszelkie propozycje w sprawie wspólnej akcji. CKW odpowiedział również odmownie na propozycje KC KPP w sprawie ogólnokrajowego strajku protestacyjnego przeciw faszystowskiej ordynacji wyborczej, o demokratyczne prawa ludu pracującego. CKW uczynił to w przededniu strajków protestacyjnych w Zagłębiu, Warszawie i Łodzi i pomimo wyraźnych nastrojów za jednolitym frontem na konferencjach robotniczych, które uchwaliły strajki protestacyjne. Odrzucając nasze propozycje zmierzające do skupienia wszystkich sił antyfaszystowskich, CKW PPS utrudnił zorganizowane ogólnokrajowego strajku powszechnego, który by miał olbrzymie znaczenie polityczne. 

 Partia nasza wytężyła siły, aby strajk protestacyjny w dniu 25 czerwca nie ograniczył się do Warszawy i Łodzi, lecz objął jak najszersze masy robotnicze całego kraju. W tych naszych wysiłkach otrzymaliśmy poparcie szeregu organizacji pepesowskich, które wspólnie z naszymi organizacjami dążyły do przekształcenia 25 czerwca w ogólnokrajowe wystąpienie. Przebieg strajku protestacyjnego dowiódł, że klasa robotnicza nie pozwoli sanacyjnej bandzie ciemięzców ludu bezkarnie rabować resztek praw i zdobyczy wywalczonych przez masy pracujące. 

 Faszystowska konstytucja i ordynacja wyborcza prowadzą nieuchronnie do skneblowania całego życia społecznego, do zaostrzenia terroru, do nowych uderzeń w masowe organizacje robotnicze i chłopskie. 

 Za kilka dni sanacyjna ordynacja wyborczą będzie ostatecznie uchwalona przez sejm i senat. Nie ma zatem ani chwili do stracenia. Szerokie masy ludowe muszą się skupić do wspólnej walki. Kampania wyborcza, jaką rząd chce zainscenizować, musi być przekształcona w potężny protest ludu pracującego przeciw sanacyjnej reakcji faszystowskiej. 

W tej niezwykle poważnej sytuacji zwracamy się do Was z apelem: zewrzyjmy siły klasy robotniczej do walki o prawa polityczne ludu pracującego, przeciw zaciekłej ofensywie kapitalistyczno-obszarniczej, zespólmy wokół proletariatu masy chłopskie, inteligencję pracującą i zubożałe drobnomieszczaństwo miejskie. 

Ponawiamy propozycje zawarte w ostatnim liście do CKW PPS i do Naczelnego Komitetu Wykonawczego Stronnictwa Ludowego. 

Nie wierzymy, aby w chwili obecnej nie znaleźli się w Waszym gronie robotnicy, którzy by nie rozumieli, że odrzucenie naszych propozycji przeczy najżywotniejszym interesom robotników i chłopów. Bierzecie na siebie wielką odpowiedzialność wobec klasy robotniczej, która wyciąga wnioski z doświadczeń ostatnich tygodni – za jednolitym frontem, za jednością czynu antyfaszystowskiego. 

KC KPP czerwiec 1935

KPP – PRZECIWKO ZAGRABIANIU MASOM LUDOWYM RESZTEK PRAW WYBORCZYCH 

PRZECIWKO ZAGRABIANIU MASOM LUDOWYM RESZTEK PRAW WYBORCZYCH 

Oświadczenie Komunistycznej Frakcji Poselskiej w dniu uchwalenia ordynacji wyborczej 

Uniemożliwiono nam wypowiedzienie się w całej rozciągłości w sprawie ordynacji wyborczej do Sejmu i senatu. Będziemy głosowali przeciwko ustawie wyborczej, która grabi masom ludu pracującego resztki praw politycznych. 

Na tę ordynację wyborczą, jak i na wszystkie zamachy na prawa i byt robotników, chłopów, pracującej inteligencji oraz narodów uciskanych i podbitych, masy pracujące odpowiedzą wam walką w jednolitym, antyfaszystowskim froncie ludowym, odpowiedzą wam strajkami politycznymi i walkami chłopskimi. 

Przyjdzie dzień, kiedy rozerwane zostaną wszystkie te okowy, w które zakuwaliście i zakuwacie masy pracujące. 

Na gruzach waszej władzy faszystowskiej powstanie rząd robotniczo-chłopski, który da ludowi wolność, ziemię i pracę, który zbuduje socjalizm. 

8 lipca 1935r 

KPP