Bierut – z okazji 35-lecia Lubelskiej Spółdzielni Spożywców

Pismo Bieruta z okazji 35-lecia Lubelskiej Spółdzielni Spożywców

W związku z uroczystością 35-lecia Lubelskiej Spółdzielni Spożywców przy powstawaniu której miałem również okazję uczestniczyć — pragnę przekazać starym jej organizatorom i dzisiejszym jej członkom gorące wy­razy uznania i najserdeczniejsze poz­drowienia.

Ludność pracująca Lublina, czyniąc przegląd 35-letniego okresu rozwoju swej spółdzielni — znajdzie w nim nie wątpliwie wiele momentów, odzwierciedlających przebieg dość znacznego odcinka własnych jej dziejów – dziejów klasy robotniczej, walczącej o sprawiedliwość społeczną, o zniesienie ustroju wyzysku i ucisku kapita­listycznego, o prawa i godność człowieka – proletariusza.

Lubelska Spółdzielnia Spożywców była tylko jedną — i w dodatku jedną z najbardziej zacisznych — pozycji bojowych w tej walce. Tym niemniej była to pozycja ważna, mobilizująca i kształtująca poczucie woli oraz świadomość kierunku i celów walki, która mimo swej na pozór ogólnej — spółdzielczej — formy nie zatracała nigdy swego klasowego charakteru, to znaczy nie zatracała nigdy najściśledemego związku z podstawowymi dążeniami mas pracujących.

Wierność dla tych podstawowych dążeń, wytrwałość i niezłomnoić w pełnieniu zadań na ważnej, ale trud­nej pozycji w toczącej sie walce klasowej o sprawiedliwość społeczną – oto znamienne rysy rozwoju LSS i ludzi, którzy się w niej skupiali. I właśnie dlatego ludność pracująca Lublina może być dumna ze swej spółdzielni, której historia 35-letnia jest zarazem odzwierciedleniem znacznego odcinka dziejów walki o wyzwolenie spo­łeczne mas pracujących.

Przesyłając gorące pozdrowienia członkom spółdzielni, jej działaczom i całej ludności pracującej miasta, które na przestrzeni całego swego rozwoju brało zawsze najczynniejszy udział w kształtowaniu dziejów narodu i szcze­gólnie żywy udział w kształtowaniu dziejów walki polskiego ludu pracu­jącego — życzę najserdeczniej Lubelskiej  Spółdzielni Spożywców dalszego nie mniej pomyślnego działania w kształtowaniu nowego jutra.

23 PAŹDZIERNIKA 1948 R ­