Lenin – List do robotników Europy i Ameryki

[„Prawda” nr 16, 24 stycznia 1919 r.]

Towarzysze! W końcu swojego listu do robotników amerykańskich z 20 sierpnia 1918 r. pisałem, że znajdujemy się w oblężonej twierdzy, jak długo inne armie międzynarodowej rewolucji socjalistycznej nie przyjdą nam z pomocą. Dodawałem, iż robotnicy zrywają ze swoimi socjalzdrajcami, Gompersami i Rennerami. Robotnicy zbliżają się powoli, lecz nieustannie do komunistycznej i bolszewickiej taktyki.

Od napisania tych słów nie minęło jeszcze 5 miesięcy, a trzeba powiedzieć, że dojrzewanie światowej rewolucji proletariackiej w związku z przechodzeniem robotników różnych krajów na stronę komunizmu i bolszewizmu dokonywało się w tym czasie nadzwyczaj szybko.

Wówczas, 20 sierpnia 1918 r., tylko nasza, bolszewicka partia zdecydowanie zerwała z dawną, II Międzynarodówką lat 1889—1914, która tak haniebnie zbankrutowała w czasie wojny imperialistycznej lat 1914—1918. Jedynie nasza partia w pełni wkroczyła na nową drogę, prowadzącą od socjalizmu i socjaldemokratyzmu, które zhańbiły się sojuszem z grabieżczą burżuazją, do komunizmu, od drobnomieszczańskiego reformizmu i oportunizmu, którymi na wskroś były i są przesiąknięte oficjalne partie socjaldemokratyczne i socjalistyczne, do prawdziwie proletariackiej, rewolucyjnej taktyki.

Teraz, 12 stycznia 1919 roku, widzimy już cały szereg komunistycznych partii proletariackich nie tylko w granicach dawnego imperium cara, na przykład na Łotwie, w Finlandii, w Polsce, ale również w Europie Zachodniej, w Austrii, na Węgrzech, w Holandii, wreszcie w Niemczech. Kiedy niemiecki Związek Spartakusa z takimi znanymi na całym świecie i cieszącymi się światową sławą przywódcami, z takimi wiernymi stronnikami klasy robotniczej, jak Liebknecht, Róża Luksemburg, Klara Zetkin, Franciszek Mehring, zerwał ostatecznie więź z socjalistami w rodzaju Scheidemanna i Südekuma, z tymi socjalszowinistami (socjalistami w słowach, szowinistami w czynach), którzy na zawsze okryli się hańbą zawierając sojusz z grabieżczą, imperialistyczną burżuazją Niemiec i z Wilhelmem II, kiedy Związek Spartakusa przybrał nazwę Komunistycznej Partii Niemiec — wtedy założenie prawdziwie proletariackiej, prawdziwie internacjonalistycznej, prawdziwie rewolucyjnej III Międzynarodówki, Międzynarodówki Komunistycznej, stało się faktem. Założenie to nie jest jeszcze formalnie usankcjonowane, ale faktycznie III Międzynarodówka istnieje już obecnie.

Obecnie już wszyscy świadomi robotnicy, wszyscy szczerzy socjaliści nie mogą nie widzieć, jak nikczemnej zdrady socjalizmu dopuścili się ci, którzy, podobnie jak mienszewicy i „socjaliści-rewolucjoniści” w Rosji, podobnie jak Scheidemannowie i Südekumowie w Niemczech, podobnie jak Renaudelowie i Vanderveldowie we Francji, Hendersonowie i Webbowie w Anglii, Gompersowie i ska w Ameryce, popierali „swoją” burżuazję w wojnie lat 1914—1918. Wojna ta pokazała w pełni swoje oblicze jako wojna imperialistyczna, reakcyjna, grabieżcza zarówno ze strony Niemiec, jak ze strony kapitalistów Anglii, Francji, Włoch, Ameryki, którzy teraz zaczynają się kłócić o podział zagrabionego łupu, o podział Turcji, Rosji, kolonii afrykańskich i polinezyjskich, Bałkanów itp. Obłudne frazesy Wilsona i „wilsonistów” o „demokracji” i „związku narodów” demaskują się zdumiewająco szybko, kiedy widzimy zagarnięcie lewego brzegu Renu przez burżuazję francuską, zagarnięcie Turcji (Syria, Mezopotamia) i części Rosji (Syberia, Archangielsk, Baku, Krasnowodsk, Aszchabad itd.) przez kapitalistów francuskich, angielskich i amerykańskich — kiedy widzimy wciąż wzmagającą się wrogość na tle podziału nagrabionego łupu między Włochami a Francją, między Francją a Anglią, między Anglią a Ameryką, między Ameryką a Japonią.

A obok tych tchórzliwych, połowicznych, na wskroś przesiąkniętych przesądami demokracji burżuazyjnej „socjalistów”, którzy wczoraj bronili „swoich” rządów imperialistycznych, a dziś poprzestają na platonicznych „protestach” przeciwko wojskowej ingerencji w Rosji — obok nich wzrasta w krajach Ententy liczba ludzi, którzy kroczą drogą komunistyczną, drogą MacLeana, Debsa, Loriota, Lazzariego, Serratiego, takich ludzi, którzy zrozumieli, że jedynie obalenie burżuazji, zburzenie parlamentów burżuazyjnych, jedynie władza radziecka i dyktatura proletariatu zdolne są zdławić imperializm, zapewnić zwycięstwo socjalizmu, zapewnić trwały pokój.

Wtedy, 20 sierpnia 1918 r., rewolucja proletariacka ograniczała się do Rosji i „władza radziecka”, tzn. posiadanie całej władzy w państwie przez rady delegatów robotniczych, żołnierskich i chłopskich, wydawała się jeszcze (i była zresztą w rzeczywistości) instytucją tylko rosyjską.

Teraz, 12 stycznia 1919 roku, widzimy potężny ruch „radziecki” nie tylko na terenach dawnego imperium cara, na przykład na Łotwie, w Polsce, na Ukrainie, lecz także w krajach zachodnioeuropejskich, zarówno w neutralnych (Szwajcaria, Holandia, Norwegia), jak i w tych, które ucierpiały wskutek wojny (Austria, Niemcy). W Niemczech — które są szczególnie ważne i charakterystyczne jako jeden z najbardziej przodujących krajów kapitalistycznych — rewolucja od razu przybrała formy „radzieckie”. Cały bieg rozwoju rewolucji niemieckiej, a zwłaszcza walka „spartakusowców”, tzn. prawdziwych i jedynych przedstawicieli proletariatu, przeciwko sojuszowi zdradzieckiej hołoty, Scheidemannów i Südekumów, z burżuazją — wszystko to wykazuje jasno, jak historia postawiła sprawę wobec Niemiec:

„Władza radziecka” albo parlament burżuazyjny, pod jakimikolwiek szyldami by występował (w rodzaju zgromadzenia „narodowego” czy „konstytucyjnego”).

Tak wygląda sprawa w wymiarze powszechnodziejowym. Obecnie można i trzeba to powiedzieć bez żadnej przesady.

„Władza radziecka” — to drugi, o znaczeniu powszechnodziejowym, krok lub etap rozwoju dyktatury proletariatu. Pierwszym krokiem była Komuna Paryska. Genialna analiza treści i znaczenia Komuny, dokonana przez Marksa w jego „Wojnie domowej we Francji”, dowiodła, że Komuna stworzyła nowy typ państwa, państwo proletariackie. Każde państwo, w tym nawet najbardziej demokratyczna republika, nie jest niczym innym jak machiną do uciskania jednej klasy przez drugą. Państwo proletariackie jest machiną do uciskania burżuazji przez proletariat, a takie uciskanie jest konieczne z powodu zaciekłego, rozpaczliwego, nie cofającego się przed niczym oporu, który stawiają obszarnicy i kapitaliści, cała burżuazją i wszyscy jej zausznicy, wszyscy wyzyskiwacze, kiedy rozpoczyna się ich obalanie, kiedy rozpoczyna się wywłaszczanie wywłaszczycieli.

Parlament burżuazyjny, nawet najbardziej demokratyczny w najbardziej demokratycznej republice, w której zachowała się własność kapitalistów i ich władza, jest machiną do uciskania milionów ludzi pracy przez garstkę wyzyskiwaczy. Socjaliści, bojownicy o wyzwolenie ludzi pracy od wyzysku, powinni byli wykorzystywać parlamenty burżuazyjne jako trybunę, jako jedną z baz do propagandy, agitacji, organizacji, jak długo walka nasza ograniczała się do ram ustroju burżuazyjnego. Teraz, kiedy historia powszechna postawiła na porządku dziennym kwestię zburzenia całego tego ustroju, obalenia i zdławienia wyzyskiwaczy, przejścia od kapitalizmu do socjalizmu — teraz poprzestawać na burżuazyjnym parlamentaryzmie, na burżuazyjnej demokracji, upiększać ją jako „demokrację” w ogóle, zacierać jej burżuazyjny charakter, zapominać, że powszechne prawo wyborcze, jak długo zachowuje się własność kapitalistów, jest jednym z narzędzi państwa burżuazyjnego — znaczy to haniebnie zdradzać proletariat, przechodzić na stronę jego wroga klasowego, burżuazji, być zdrajcą i renegatem.

Trzy kierunki w socjalizmie światowym, o których od roku 1915 mówi nieustannie prasa bolszewicka, występują przed nami teraz, w świetle krwawej walki i wojny domowej w Niemczech, ze szczególną wyrazistością.

Karol Liebknecht — imię to znane jest robotnikom wszystkich krajów. Wszędzie, a zwłaszcza w krajach Ententy, imię to jest symbolem oddania przywódcy interesom proletariatu, wierności rewolucji socjalistycznej. Imię to jest symbolem naprawdę szczerej, naprawdę gotowej do ofiar, nieubłaganej walki z kapitalizmem. Imię to jest symbolem nieprzejednanej walki z imperializmem nie w słowach, lecz w czynach, walki gotowej do ofiar właśnie wtedy, kiedy „własny” kraj ogarnięty jest czadem zwycięstw imperialistycznych. Z Liebknechtem i „spartakusowcami” idzie wszystko, co pozostało uczciwe i naprawdę rewolucyjne wśród socjalistów Niemiec, wszystko, co jest najlepsze i zdecydowane w szeregach proletariatu, ogół mas wyzyskiwanych, w których wre oburzenie i rośnie gotowość do rewolucji.

Przeciwko Liebknechtowi — Scheidemannowie, Südekumowie oraz cała ta banda nikczemnych lokajów kajzera i burżuazji. Są to tacy sami zdrajcy socjalizmu jak Gompersowie i Wiktorzy Bergerowie, Hendersonowie i Webbowie, Renaudelowie i Vanderveldowie. Jest to ta górna warstewka przekupionych przez burżuazję robotników, których my, bolszewicy, nazywaliśmy (skierowując tę nazwę pod adresem rosyjskich Südekumów — mienszewików) „agentami burżuazji w ruchu robotniczym”, i których najlepsi socjaliści Ameryki ochrzcili doskonałym pod względem dosadności i głębokiej prawdziwości mianem: „labor lieutenants of the capitalist class”, „robotniczymi porucznikami klasy kapitalistów”. Jest to najnowszy, „moderne”, typ zdrady socjalizmu, we wszystkich bowiem cywilizowanych, przodujących krajach burżuazja grabi — bądź w drodze ucisku kolonialnego, bądź w drodze ciągnięcia „korzyści” finansowych z formalnie niezależnych słabych narodów — grabi ludność wielokrotnie liczniejszą od ludności „swego” kraju. Stąd — ekonomiczna możliwość „zysków nadzwyczajnych” dla burżuazji imperialistycznej i użycia części tego zysku nadzwyczajnego do przekupienia pewnej górnej warstwy proletariatu, do przekształcenia jej w reformistyczną, oportunistyczną, obawiającą się rewolucji drobną burżuazję.

Między spartakusowcami a scheidemanowcami — wahający się, pozbawieni charakteru „kautskiści”, zwolennicy Kautskiego, w słowach „niezależni”, w rzeczywistości zależni całkowicie i pod każdym względem dziś od burżuazji i scheidemanowców, jutro od spartakusowców, po części kroczący za pierwszymi, po części za drugimi, ludzie bez idei, bez charakteru, bez kośćca politycznego, bez honoru, bez sumienia, żywe ucieleśnienie dezorientacji filistrów, którzy w słowach opowiadają się za rewolucją socjalistyczną, w rzeczywistości nie są zdolni jej zrozumieć, gdy się rozpoczęła, i którzy bronią po renegacku „demokracji” w ogóle, a więc w rzeczywistości bronią demokracji burżuazyjnej.

W każdym kraju kapitalistycznym każdy myślący robotnik rozpozna w zmienionej zgodnie z warunkami narodowymi i historycznymi sytuacji właśnie te trzy podstawowe kierunki zarówno wśród socjalistów, jak wśród syndykalistów, ponieważ wojna imperialistyczna i początek światowej rewolucji proletariackiej na całym świecie rodzi jednorodne nurty ideowopolityczne.

*

Powyższe słowa napisane zostały przed bestialskim i nikczemnym zamordowaniem Karola Liebknechta i Róży Luksemburg przez rząd Eberta i Scheidemanna. Ci oprawcy, wysługując się burżuazji, umożliwili niemieckim białogwardzistom, psom łańcuchowym świętej własności kapitalistycznej, zlinczowanie Róży Luksemburg, zamordowanie — wystrzałami w plecy — Karola Liebknechta, powołując się w sposób jawnie kłamliwy na jego „ucieczkę” (carat rosyjski, krwawo tłumiąc rewolucję 1905 roku, wielokrotnie uciekał się do podobnego morderstwa i powoływał się tak samo kłamliwie na „ucieczkę” aresztowanych) — a jednocześnie oprawcy ci osłaniali białogwardzistów autorytetem całkowicie niewinnego rzekomo, stojącego rzekomo ponad klasami rządu! Brak słów dla wyrażenia całej ohydy i nikczemności tych katowskich czynów, popełnionych przez rzekomych socjalistów. Jak widać, historia obrała taką drogę, na której rola „robotniczych poruczników klasy kapitalistów” musi dojść do „ostatecznej granicy” bestialstwa, nikczemności i podłości. Niech głupcy kautskiści rozprawiają w swej gazecie „Freiheit” o „sądzie” składającym się z przedstawicieli „wszystkich” „socjalistycznych” partii (oprawców Scheidemannów te lokajskie dusze nadal nazywają socjalistami)! Ci bohaterowie filisterskiej tępoty i mieszczańskiego tchórzostwa nie rozumieją nawet tego, że sąd jest organem władzy państwowej, a walka i wojna domowa w Niemczech toczą się właśnie o to, w czyich rękach będzie ta władza: czy w rękach burżuazji, którą będą „obsługiwali” Scheidemannowie jako oprawcy i pogromowcy, Kautscy jako piewcy „czystej demokracji”, czy też w rękach proletariatu, który obali wyzyskiwaczy-kapitalistów i zgniecie ich opór.

Krew najlepszych ludzi światowej Międzynarodówki proletariackiej, niezapomnianych przywódców międzynarodowej rewolucji socjalistycznej hartować będzie wciąż nowe masy robotników do walki na śmierć i życie. I walka ta doprowadzi do zwycięstwa. Przeżyliśmy w Rosji latem 1917 roku „dni lipcowe”, kiedy rosyjscy Scheidemannowie, mienszewicy i eserowcy, również „w interesie państwa” osłaniali „zwycięstwo” białogwardzistów nad bolszewikami, kiedy na ulicach Piotrogrodu kozacy linczowali robotnika Woinowa za rozpowszechnianie bolszewickich odezw. Wiemy z doświadczenia, jak szybko takie „zwycięstwa” burżuazji i jej pachołków leczą masy z iluzji burżuazyjnego demokratyzmu, „ogólnoludowego głosowania” i tym podobnych.

*

Wśród burżuazji i rządów Ententy dają się obecnie zauważyć pewne wahania. Część widzi, że rozkład wojsk sprzymierzonych w Rosji, które pomagają białogwardzistom, służą najczarniejszej reakcji monarchistycznej i obszarniczej, już się rozpoczyna; że kontynuowanie ingerencji wojskowej oraz próby pokonania Rosji, wymagające milionowej armii okupacyjnej na długi czas, że droga ta jest najpewniejszą drogą wiodącą do najszybszego przeniesienia rewolucji proletariackiej do krajów Ententy. Wystarczająco przekonuje o tym przykład niemieckich wojsk okupacyjnych na Ukrainie.

Inna część burżuazji w krajach Ententy jest po dawnemu za ingerencją wojskową w Rosji, za „blokadą ekonomiczną” (Clemenceau) i zdławieniem Republiki Radzieckiej. Cała prasa służąca tej burżuazji, tzn. większość kupionych przez kapitalistów dzienników Anglii i Francji, przepowiada szybkie bankructwo władzy radzieckiej, opisuje okropności głodu w Rosji, szerzy kłamstwa o „rozruchach” i o „nie-trwałości” rządu radzieckiego. Wojska białogwardzistów, obszarników i kapitalistów, którym Ententa dopomaga dając im i oficerów, i amunicję, i pieniądze, i oddziały pomocnicze, wojska te odcinają głodujące centrum i północ Rosji od najbardziej zbożowych regionów, od Syberii i od Donu.

Cierpienia głodujących robotników w Piotrogrodzie i Moskwie, w Iwanowo-Woźniesieńsku i w innych ośrodkach robotniczych są istotnie wielkie. Masy robotnicze nigdy nie wytrzymałyby takich cierpień, takich męczarni głodu, na które skazuje je ingerencja wojskowa Ententy (ingerencja częstokroć przesłonięta obłudnymi obietnicami niewysyłania „swoich” wojsk, przy wciąż trwającym wysyłaniu „czarnoskórych”, następnie amunicji, pieniędzy, oficerów) — masy nie wytrzymałyby takich cierpień, gdyby robotnicy nie rozumieli, że bronią sprawy socjalizmu zarówno w Rosji, jak i na całym świecie.

Wojska „sprzymierzone” i białogwardyjskie utrzymują w swych rękach Archangielsk, Perm, Orenburg, Rostów nad Donem, Baku, Aszchabad, ale „ruch radziecki” zdobył Rygę i Charków. Łotwa i Ukraina stają się republikami radzieckimi. Robotnicy widzą, że nie na próżno ponoszą wielkie ofiary, że zwycięstwo władzy radzieckiej postępuje i szerzy się, rośnie i krzepnie na całym świecie. Każdy miesiąc ciężkiej walki i wielkich ofiar umacnia sprawę władzy radzieckiej na całym świecie, osłabia jej wrogów, wyzyskiwaczy.

Wyzyskiwacze mają jeszcze w swoich rękach dość siły, żeby mordować i linczować najlepszych przywódców światowej rewolucji proletariackiej, żeby mnożyć ofiary i męki robotników w okupowanych lub zdobywanych krajach i terenach. Ale wyzyskiwaczom całego świata nie starczy sił, żeby powstrzymać zwycięstwo światowej rewolucji proletariackiej, niosącej wyzwolenie ludzkości od jarzma kapitału, od wiecznej groźby nowych i nieuchronnych w warunkach kapitalizmu wojen imperialistycznych.

N. Lenin

21 stycznia 1919