Lenin – Do robotników, żołnierzy i chłopów !

Drugi Ogólnorosyjski Zjazd Rad Delegatów Robotniczych i Żołnierskich został otwarty. Reprezentowana jest na nim ogromna większość Rad. W zjeździe uczestniczy również wielu delegatów Rad Chłopskich. Pełnomocnictwa ugodowego CIK wygasły. Opierając się na woli ogromnej większości robotników, żołnierzy i chłopów, opierając się na dokonanym w Piotrogrodzie zwycięskim powstaniu robotników i garnizonu, zjazd ujmuje władzę w swoje ręce.

Rząd Tymczasowy został obalony. Większość członków Rządu Tymczasowego została już aresztowana.

Władza Radziecka zaproponuje wszystkim narodom niezwłoczny demokratyczny pokój i niezwłoczne zawieszenie broni na wszystkich frontach. Zapewni ona oddanie gruntów obszarniczych, apanażowych i klasztornych bez odszkodowania do dyspozycji komitetów chłopskich, obroni prawa żołnierza realizując całkowitą demokratyzację armii, ustanowi kontrolę robotniczą nad produkcją, zapewni zwołanie we właściwym czasie Zgromadzenia Ustawodawczego, zatroszczy się o dostawę zboża do miast i artykułów pierwszej potrzeby na wieś, zapewni wszystkim narodom zamieszkującym Rosję rzeczywiste prawo do samookreślenia.

Zjazd postanawia: cala władza w terenie przechodzi ręce Rad Delegatów Robotniczych, żołnierskich chłopskich, które też powinny zapewnić prawdziwy porządek rewolucyjny.

Zjazd wzywa żołnierzy w okopach do czujności i wytrwałości. Zjazd Rad wyraża przekonanie, że armia rewolucyjna potrafi obronić rewolucję przed wszelkimi zakusami imperializmu aż do chwili, kiedy nowy rząd osiągnie zawarcie demokratycznego pokoju, który zaproponuje bezpośrednio wszystkim narodom. Nowy rząd przedsięweźmie wszelkie kroki, aby w drodze zdecydowanej polityki rekwizycyj i opodatkowania klas posiadających zaopatrzyć armię rewolucyjną we wszystko, co niezbędne, oraz poprawi sytuację rodzin żołnierskich.

Korniłowcy – Kiereński, Kaledin i in. – czynią próby poprowadzenia wojsk na Piotrogród. Kilka oddziałów, które posługując się podstępem wysłał Kiereński, przeszły na stronę powstałego ludu.

Żołnierze, przeciwstawcie się czynnie korniłowcowi Kiereńskiemu! Bądźcie czujni!

Kolejarze, zatrzymujcie wszystkie transporty wysyłane przez Kiereńskiego przeciw Piotrogrodowi!

Żołnierze, robotnicy, urzędnicy – losy rewolucji i losy demokratycznego pokoju są w waszych rękach!

Niech żyje rewolucja!

Ogólnorosyjski Zjazd Rad Delegatów Robotniczych i Żołnierskich

Delegaci Rad Chłopskich

26 października (8 listopada) 1917 r.

“Raboczij i Sołdat” nr 9