Mao Tse-Tung – Służyć Ludowi !

Służyć Ludowi !

Przemówienie wygłoszone 8 września 1944 roku dla uczczenia pamięci towarzysza Czang Sy-te na wiecu żałobnym pracowników instytucji podporządkowanych bezpośrednio Komitetowi Centralnemu Komunistycznej Partii Chin.

Nasza partia komunistyczna oraz 8 Armia i Nowa 4 Armia, którymi kieruje partia komunistyczna, są armią rewolucji. Ta nasza armia istnieje wyłącznie gwoli wyzwolenia ludu i działa konsekwentnie i aż do końca w interesie ludu. Tow. Czang Sy-te1 był jednym z bojowników tej naszej armii.

Każdemu jest sądzone umrzeć, lecz nie każda śmierć ma jednakowe znaczenie. Starożytny pisarz chiński Sy-ma Tsien mówił: „Umiera każdy, lecz śmierć jednego ma wagę większą od góry Taiszan, śmierć innego ma wagę mniejszą od puchu łabędziego”2. Śmierć poniesiona dla dobra ludu ma wagę większą od góry Taiszan, śmierć najemnika faszystowskiego, śmierć poniesiona w interesie wyzyskiwaczy i ciemięzców ludu ma wagę mniejszą od puchu łabędziego. Tow. Czang Sy-te umarł dla dobra ludu i jego śmierć ma wagę większą od góry Taiszan.

My służymy ludowi i dlatego nie odczuwamy lęku, kiedy inni krytykują nasze niedociągnięcia. Krytykę naszych niedociągnięć gotowi jesteśmy przyjąć od każdego. Byleby tylko krytyka była słuszna — a my gotowi jesteśmy naprawiać nasze niedociągnięcia. Byle by tylko propozycja miała na celu dobro ludu — a my ją przyjmiemy. Propozycję zredukowania i umocnienia armii oraz aparatu administracyjnego wysunął pan Li Ting-ming3, działacz, który nie jest członkiem naszej partii. Jego propozycja była słuszna, miała na celu dobro ludu, toteż zaaprobowaliśmy ją. Trzeba tylko, abyśmy działając dla dobra ludu trzymali się tego wszystkiego, co jest słuszne, abyśmy dla dobra ludu naprawiali wszystko to, co jest niesłuszne, a wówczas nasza armia rewolucyjna będzie niewątpliwie rozwijać się i umacniać.

Przybyliśmy tutaj z najróżnorodniejszych zakątków kraju, zebraliśmy się dla osiągnięcia wspólnego rewolucyjnego celu. A teraz musimy wraz z olbrzymią większością ludu chińskiego dalej zmierzać do tego celu. Dzisiaj już kierujemy bazami oporu posiadającymi 91 milionów ludzi4 — ale to jeszcze nie wystarcza; musimy nadal rozszerzać swoje terytorium, a wtedy będziemy mogli osiągnąć wyzwolenie całego narodu. Kiedy jest nam ciężko, musimy umieć dostrzegać własne sukcesy, musimy umieć dostrzegać to, co jasne, musimy umieć podnosić swoje męstwo. Teraz lud chiński przeżywa klęski; naszym obowiązkiem jest wybawić go, i musimy tej walce poświęcić wszystkie siły. A walka zawsze pociąga za sobą ofiary i śmierć człowieka jest zwykłym zjawiskiem. Lecz my umieramy za lud, z myślą o sprawach ludu, z myślą o cierpieniach olbrzymiej większości narodu; oznacza to, że umieramy chwalebną śmiercią. Oczywiście, powinniśmy wszelkimi sposobami zmniejszać liczbę zbytecznych ofiar. Nasze kadry kierownicze powinny troszczyć się o każdego żołnierza; wszyscy bojownicy armii rewolucji powinni wzajemnie się o siebie troszczyć, powinni strzec siebie wzajemnie, powinni pomagać sobie wzajemnie.

Odtąd ktokolwiek ubędzie z naszych szeregów — czy to będzie kucharz, czy żołnierz — jeśli tylko czynił on coś pożytecznego, będziemy mu towarzyszyć w jego ostatniej drodze, będziemy czcić jego pamięć na żałobnym wiecu. Powinno to stać się regułą, trzeba to wpoić całej ludności. Jeżeli na wsi ktoś umiera, trzeba urządzić na jego cześć żałobny wiec. Tak więc wyrażając nasz ból, będziemy przyczyniać się do zespolenia całego ludu.

Przypisy:

1. Tow. Czang Sy-te był żołnierzem straży ochronnej Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin. Od 1932 roku brał udział w ruchu rewolucyjnym, uczestniczył w Wielkim Marszu i odniósł rany. Tow. Czang Sy-te był komunistą i sumiennie służył sprawie ludu. 5 września 1944 roku, wypalając węgiel w górach powiatu Ansai na północy prowincji Szensi, tow. Czang Sy-te poniósł śmierć przy obsunięciu się ściany kopalni.

2. Sy-ma Tsien — wybitny pisarz i historyk II wieku przed n. e., autor „Kronik historycznych”, które składają się ze 130 rozdziałów. Tu przytoczony jest cytat z jego „Listu do Źen Szao-tsinga”.

3. Li Ting-ming — jeden z postępowych szenszy w północnej części prowincji Szensi. Wybrano go na wiceprzewodniczącego rządu rejonu pogranicznego Szensi—Kansu—Ningsia.

4. Tyle w tym czasie wynosiła ogólna liczba ludności rejonu pogranicznego Szensi—Kansu— Ningsia i rejonów wyzwolonych w Chinach północnych, środkowych i południowych.