Oświadczenie rządu Chińskiej Republiki Ludowej z dnia 31 lipca 1963 r.

Oświadczenie rządu Chińskiej Republiki Ludowej z dnia 31 lipca 1963 r.

Przedstawiciele Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Związku Radzieckiego parafowali w Moskwie w dniu 25 lipca układ o częściowym wstrzymaniu prób nuklearnych.

Układ ten podpisany został przez trzy mocarstwa atomowe. Przy pomocy tęga układu usiłują one umocnić swój monopol atomowy i związać ręce wszystkim miłującym pokój krajom narażonym na niebezpieczeństwo atomowe.

Traktat podpisany w Moskwie jest wielkim oszustwem mającym na celu otumanienie narodów świata. Jest on z gruntu sprzeczny z pragnieniami miłujących pokój ludzi na całym świecie.

Narody świata żądają prawdziwego pokoju — tymczasem układ ten daje im fikcję pokoju.
Narody świata żądają powszechnego rozbrojenia i całkowitego zakazu broni nuklearnej; układ ten całkowicie oddziela przerwanie prób atomowych od całkowitego zakazu broni atomowej, legalizuje dalsze produkowanie, gromadzenie i wykorzystywanie broni nuklearnej przez trzy mocarstwa atomowe, co jest sprzeczne z rozbrojeniem.

Narody świata żądają całkowitego przerwania prób nuklearnych, a tymczasem układ ten pomija próby podziemne; pominięcie to jest szczególnie korzystne dla imperializmu USA w dalszym rozbudowywaniu broni nuklearnej.

Narody świata żądają obrony pokoju światowego i wyeliminowania groźby wojny nuklearnej; układ ten w istocie wzmacnia pozycje mocarstw atomowych w dziedzinie szantażu nuklearnego i zwiększa niebezpieczeństwo rozpętania przez imperialistów wojny nuklearnej i wojny światowej.

Jeżeli to wielkie oszustwo nie zostanie zdemaskowane, może wyrządzić jeszcze większe szkody. Uczestniczenie w tym brudnym oszustwie jest dla rządu chińskiego rzeczą nie do pomyślenia. Rząd chiński uważa za swój niezłomny i święty obowiązek całkowite zdemaskowanie tego oszustwa.

Rząd chiński zdecydowanie przeciwstawia się temu układowi, który wyrządza szkodę interesom narodów całego świata i sprawie pokoju światowego. 

Jest rzeczą jasną, że układ ten nie oddziałuje hamująco na uprawianą przez Stany Zjednoczone politykę przygotowań do wojny nuklearnej i na szantaż atomowy. Układ ten w żadnym razie nie powstrzymuje Stanów Zjednoczonych od zwiększania ilości broni atomowej, rozwijania zbrojeń nuklearnych lub grożenia bronią termojądrową. Główny cel tego układu polega na tym, aby poprzez częściowy zakaz prób nuklearnych powstrzymać wszystkie zagrożone i miłujące pokój kraje, w tym również Chiny, od spotęgowania swej zdolności obronnej, tak aby Stany Zjednoczone mogły w sposób jeszcze bardziej nieskrępowany zagrażać tym krajom i szantażować je.

W swym przemówieniu wygłoszonym 26 lipca prezydent Stanów Zjednoczonych Kennedy ujawnił istotę tego układu. Kennedy podkreślił, że układ ten nie oznacza położenia kresu groźbie wojny nuklearnej, że zezwala na kontynuowanie podziemnych prób nuklearnych, że nie powstrzyma produkcji broni nuklearnej, że nie zredukuje zapasu tej broni i nie będzie stanowił hamulca w zastosowaniu tej broni w czasie wojny. Kennedy podkreślił następnie, że układ nie powstrzyma Stanów Zjednoczonych od rozprzestrzeniania broni nuklearnej na ich sojuszników oraz kraje znajdujące się pod ich kontrolą, w imieniu „pomocy”, tymczasem Stany Zjednoczone mogą wykorzystywać ten układ w celu powstrzymania nie posiadających broni atomowej, miłujących pokój krajów od dokonywania prób z bronią nuklearną i od produkowania tej broni. Równocześnie Kennedy oświadczył oficjalnie, że Stany Zjednoczone są nadal gotowe wypowiedzieć układ i wznowić próby nuklearne we wszelkich ich postaciach. Wykazuje to w całej pełni, że imperializmowi USA układ ten przynosi same korzyści i żadnych strat.

Podpisany ostatnio układ jest powtórzeniem projektu układu o częściowym zakazie prób nuklearnych, ogłoszonego przez Stany Zjednoczone i Wielką Brytanię na posiedzeniu Komisji Rozbrojeniowej w Genewie 27 sierpnia 1862 roku.

Dnia 29 sierpnia 1962 r. szef delegacji radzieckiej, Kuźniecow, podkreślił, że zgłaszając projekt układu, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania stawiały sobie za cel zapewnienie mocarstwom zachodnim jednostronnych korzyści militarnych ze szkodą dla interesów Związku Radzieckiego i innych krajów socjalistycznych. Kuźniecow stwierdził, że Stany Zjednoczone od wielu już lat wykorzystują próby podziemne w celu udoskonalenia swej broni nuklearnej i że jeśli podziemne próby nuklearne zostaną zalegalizowane przy równoczesnym zakazie dokonywania podobnych prób w atmosferze, oznaczać to będzie, iż Stany Zjednoczone będą mogły w dalszym ciągu udoskonalać swą broń nuklearną, zwiększając jej skuteczność.

Szef rządu radzieckiego, Chruszczow, przemawiając 9 września 1961 r., również stwierdził, że „program rozwijania nowych typów broni nuklearnej, opracowany w Stanach Zjednoczonych, wymaga właśnie prób podziemnych” oraz że „porozumienie w sprawie zaprzestania jednego tylko typu prób, a mianowicie prób w atmosferze, wyświadczyłoby złą przysługę sprawie pokoju i wprowadziłoby w błąd narody”.

Tymczasem obecnie rząd radziecki dokonał zwrotu o 180 stopni, odstąpił od swego ongiś słusznego stanowiska i zaakceptował tę kopię amerykańsko- angielskiego projektu układu, zezwalając imperializmowi USA na zdobycie przewagi militarnej. Tak więc zaprzedane zostały interesy narodu radzieckiego, interesy narodów krajów obozu socjalistycznego, w tym również narodu chińskiego, interesy wszystkich miłujących pokój ludzi na świecie.

Niezbite fakty dowodzą, że rząd radziecki uprawia polityką sprzymierzania się z siłami wojny przeciwko siłom pokoju, sprzymierzania się z imperializmem przeciwko socjalizmowi, sprzymierzania się ze Stanami Zjednoczonymi przeciwko Chinom, sprzymierzania się z reakcjonistami wszystkich krajów przeciwko narodom całego świata.

Dlaczego przywódcom radzieckim tak bardzo potrzebny jest tego rodzaju układ? Czy jest to dowód tego, co nazywają oni zwycięstwem polityki pokojowego współistnienia? Nie! W żadnym razie nie oznacza to zwycięstwa polityki pokojowego współistnienia. Jest to kapitulacja przed imperializmem USA.

Imperialiści USA i ich partnerzy jednym głosem lansują wszędzie tezę, że podpisanie przez nich układu w sprawie częściowego wstrzymania prób nuklearnych stanowi pierwszy krok w kierunku całkowitego zakazu broni atomowej. Jest to oszukańcza gadanina. Stany Zjednoczone nagromadziły już wielką ilość broni nuklearnej, która jest rozlokowana w różnych częściach świata i poważnie zagraża bezpieczeństwu wszystkich narodów. Jeżeli Stany Zjednoczone rzeczywiście pragną dokonać pierwszego kroku w kierunku zakazu broni nuklearnej, to dlaczego nie eliminują niebezpieczeństwa nuklearnego zagrażającego innym krajom? Dlaczego nie zamierzają powstrzymać się od użycia broni nuklearnej przeciwko krajom nie posiadającym broni atomowej, dlaczego lekceważą dążenie narodów całego świata do stworzenia stref bezatomowych? I dlaczego nie zamierzają we wszelkich okolicznościach powstrzymać się od przekazywania swym sojusznikom broni nuklearnej i technologii jej produkcji. Na jakiej podstawie Stany Zjednoczone i ich partnerzy mogą utrzymywać, że Stany Zjednoczone mają prawo posługiwać się groźbą atomową i szantażem atomowym przeciwko innym krajom oraz prowadzić politykę agresji i wojny, podczas gdy inne kraje nie mają prawa przeciwstawiać się tym groźbom i szantażowi oraz bronić swej niepodległości i wolności? Przyznawanie agresorowi prawa do zabijania i odmawianie ofiarom agresji prawa do samoobrony przypomina chińskie powiedzenie: „Władca ma prawo spalić dom, ale zwykłym ludziom nie wolno nawet zapalić lampy”.

Rząd chiński występuje zdecydowanie przeciwko wojnie nuklearnej i wojnie światowej. Opowiada się on za powszechnym rozbrojeniem i stoi zdecydowanie na stanowisku całkowitego zakazu i kompletnego zniszczenia broni nuklearnej. Rząd chiński i naród chiński nigdy nie szczędziły wysiłków w celu stopniowego osiągnięcia tego celu. Jak wiadomo powszechnie, rząd chiński od dawna już proponuje stworzenie strefy bezatomowej w Azji i w rejonie Pacyfiku, łącznie ze Stanami Zjednoczonymi, i konsekwentnie walczy o te propozycję.

Rząd chiński uważa, że zakaz broni nuklearnej i zapobieżenie wojnie nuklearnej jest doniosłym problemem decydującym o losach świata. Problem ten powinien być omówiony i rozstrzygnięty wspólnie przez wszystkie kraje świata, zarówno wielkie, jak i małe. Nie wolno tolerować, aby kilka mocarstw atomowych igrało losem przeszło 100 krajów nie posiadających broni atomowej.

Rząd chińska uważa, że takie doniosłe problemy, jak zakaz broni nuklearnej i zapobieżenie wojnie nuklearnej, nie mogą być rozstrzygane przy pomocy oszukiwania narodów świata. Trzeba stwierdzić niedwuznacznie, że konieczny jest całkowity zakaz broni nuklearnej, że broń ta powinna być kompletnie zniszczona i że należy podjąć konkretne i skuteczne środki, aby krok za krokiem doprowadzić do całkowitego zakazu i zniszczenia broni nuklearnej, do zapobieżenia wojnie nuklearnej i zagwarantowania pokoju na świecie.

Z tych względów rząd Chińskiej Republiki Ludowej wysuwa następujące propozycje:

1. Wszystkie kraje świata, zarówno te, które posiadają broń nuklearną, jak i te, które jej nie posiadają, oświadczają uroczyście, że wprowadzą całkowity zakaz broni nuklearnej i zniszczą tę broń w sposób zdecydowany i absolutny. Konkretnie mówiąc, nie będą one używały broni nuklearnej, nie będą jej eksportowały ani importowały, nie będą jej produkowały, ani gromadziły i nie będą dokonywały z nią doświadczeń; zniszczą one całą istniejącą broń nuklearną i środki jej przenoszenia do celu na całym świecie, zlikwidują wszystkie istniejące instytucje zajmujące się badaniem, próbami i produkcją broni nuklearnej na świecie.

2. W celu stopniowego zrealizowania powyższych posunięć należy dokonać naj- pierw następujących kroków:

a) zlikwidować wszystkie bazy wojskowe na obcym terytorium, nie wyłączając baz atomowych oraz wycofać ze wszystkich krajów obcych całą broń nuklearną i środki jej przenoszenia do celu;

b) stworzyć strefę bezatomową w Azji i rejonie Pacyfiku, łącznie ze Stanami Zjednoczonymi, Związkiem Radzieckim, Chinami i Japonią; strefę bezatomową w Europie środkowej; strefę bezatomową w Afryce; strefę bezatomową w Ameryce Łacińskiej. Państwa posiadające broń nuklearną podejmą odpowiednie zobowiązania dotyczące każdej ze stref bezatomowych;


c) powstrzymać się od eksportu i importu broni nuklearnej w jakiejkolwiek: postaci oraz danych technologicznych o jej produkcji;

d) przerwać wszelkie próby nuklearne, nie wyłączając prób podziemnych.

3. Należy zwołać konferencję szefów rządów wszystkich krajów świata w celu omówienia sprawy całkowitego zakazu i całkowitego zniszczenia broni nuklearnej, jak również sprawy podjęcia 4 wymienionych wyżej kroków w celu stopniowego doprowadzenia do całkowitego zakazu i zniszczenia broni nuklearnej.

Rząd chiński i naród chiński są głęboko przeświadczone, że możliwe jest wpro- wadzenie zakazu broni nuklearnej, że ‘można zapobiec wojnie nuklearnej i zachować pokój na świecie. Wzywamy kraje obozu socjalistycznego oraz wszystkie miłujące pokój kraje i narody świata, aby zjednoczyły się w niezłomnej walce o całkowity, powszechny i zdecydowany zakaz oraz zniszczenie broni nuklearnej, w walce w obronie pokoju światowego.

(„Sinhua” z dnia 31 lipca 1963 r.)