Siraj Sikder – Ogłoszenie nr1 Przewodniczącego Sił Zbrojnych Patriotycznych Bengalu Wschodniego

Ogłoszenie nr1 Przewodniczącego Sił Zbrojnych Patriotycznych Bengalu Wschodniego.


Aby poprowadzić Zbrojne Siły Patriotyczne Bengalu Wschodniego z jednego dowództwa wojskowego, wyznaczono Najwyższych Dowódców i Naczelnego Wodza.

Cały Bengal Wschodni został podzielony przez Najwyższego Dowódcy Zbrojnych Sił Patriotycznych na kilka sektorów wojskowych.

W tych sektorach wojskowych mianowani są dowódcy sektorowi i komisarze polityczni.

Dowódcy sektorowi będą prowadzić działania wojskowe we własnych sektorach.

Dowódcy sektorowi podzielą swoje własne regiony administrowane na podsektory i mianować dowódców podsektorów i komisarzy politycznych.

To powino zostać zatwierdzony przez Naczelnego Wodza Głównego i Komisarza Politycznego.

Obecnie, aby przeprowadzić jakąkolwiek dużą operację gospodarczą lub wojskową w jakimkolwiek sektorze wojskowym, musi to być zatwierzdone przez Naczelnego Wodza Głównego i będzie wymagane jego pisemna zgoda.

Obecnie każda operacja wojskowa lub gospodarcza w dowolnym regionie w ramach potrzeb sektora potrzebuje pisemne zatwierdzenie dowódcy sektora.

Obecnie wróg jest na etapie ofensywy strategicznej i jesteśmy na etapie strategicznej obrony. Strategiczne wykroczenie wroga będzie trwało do pory deszczowej. W porze deszczowej, wróg wejdzie w strategiczną obronę i zachowanie, gdy powiniśmy wchodzić w przestępstwo strategiczne i stadium rozwoju.

Dlatego też, aby zainicjować naszą Strategiczną Ofensywe Pory Deszczowej, dowódcy sektorowi muszą ukończyć następujące przygotowania przed porą deszczową, czyli przed końcem miesiąca bengalskiego “Jaistha”:

  • Mianowanie dowódców podsektorów i komisarzy politycznych;
  • Tworzenie grup partyzanckich i mianowanie dowódców i komisarzy;
  • Rozwiązywanie [problemów kurierskich] i środków komunikacji i transportu;
  • Wypełnić luki między podsektorami [wypełnić luki geograficzne między regionami (to są, niektóre wioski, Thanas lub Unions)]
  • Zachować ostrożność i zbierać bronie (kupując lub wymieniając się z kadrami) i rozpowszechniać je we wszystkich podsektorach;
  • Nieść ulepszenia partyzantów, komisarzy i dowódców;
  • Ukończyć kampanię ulepszeń ideologicznych i naprawczych [ideologii];
  • Poprawa polityczna;
  • Poprawa organizacyjna;
  • Poprawa wojskowa;

· Powołanie zespołu do spraw propagandy zbrojnej;

Prace należy wykonać przed rozpoczęciem pory deszczowej, abyśmy mogli rozpocząć atak strategiczny w porze deszczowej.

Każdy musi powstrzymać się od takich działań, które mogą utrudniać Strategiczną Ofensywe Pory Deszczowej.

Musimy poważnie powstrzymać się od utraty dobrych partyzantów, komisarzy, dowódców, broni, a także od wywierania silnej presji na regiony.

Biuro Przewodniczącego Sił Zbrojnych Patriotycznych