Lenin – DZIĘKUJEMY ZA SZCZEROŚĆ

DZIĘKUJEMY ZA SZCZEROŚĆ

…”Pusta i próżna jest myśl o konieczności utworzenia.

Międzynarodówki z «socjaldemokratów-internacjonalistów»”…

(z) „elementów opozycyjnych, powyciąganych ze wszystkich partii socjalistycznych… Międzynarodówkę można odbudować jedynie z tych samych elementów, z których składała się ona dotychczas… Odbudowana Międzynarodówka nie będzie «trzecią» z kolei, której potrzebuje tylko grupka sekciarzy i mistrzów od spraw rozłamowych, lecz będzie tą samą drugą, która nie umarła, a jest tylko przejściowo sparaliżowana na skutek katastrofy światowej”…

    Tak pisze p. Wł. Kossowski w nrze 8 pisma Bundu “Informacjonnyj Listok”. 

Z całego serca wyrażamy wdzięczność za szczerość temu, nie grzeszącemu wielką mądrością, bundowcowi. Nie pierwszy to już raz broni on oportunizmu z otwartością nieprzyjemną dla dyplomatów bundowców. Pomoże on i teraz walce z oportunizmem, wyjaśniając robotnikom, jak beznadziejnie daleki jest Bund od socjalizmu proletariackiego. Pan Wł. Kossowski nie widzi związku oportunizmu z socjalszowinizmem. Ażeby ten związek dojrzeć, trzeba umieć pomyśleć – jakie są podstawowe idee jednego i drugiego nurtu? Jak rozwijał się oportunizm w Europie w ostatnich dziesięcioleciach? Jaki jest stosunek do socjalszowinizmu oportunistycznego rewolucyjnego odłamu w szeregu krajów europejskich, na przykład w Rosji, w Niemczech, Belgii, Francji. Anglii, Włoszech, Szwecji, Szwajcarii, Holandii, Bułgarii?

    Czy pomyślał o tym p. Wł. Kossowski? Gdyby spróbował on odpowiedzieć chociażby na pierwsze pytanie, rychło dostrzegłby swój błąd.

    A propos. W nrze 7 pisma “Informacjonnyj Listok” p. Wł. Kossowski ujawnił szowinizm germanofilski, gdyż oskarżając socjaldemokratów francuskich, bronił głosowania socjaldemokratów niemieckich za kredytami. Niejaki W. (str. 11-12 w nrze 8) broniąc p. Wł. Kossowskiego przed “oskarżeniami: o szowinizm pisze, że w organizacji działającej w Rosji nie może w ogóle mieć miejsca szowinizm germanofilski. Może zechce wobec tego p. Wł. Kossowski wytłumaczyć panu W., dlaczego ukraiński albo polsku burżua w Rosji, duński albo też alzacki we Francji, Irlandzki w Anglii wykazuje często szowinizm wrogi uciskającemu go narodowi? 

Lato 1915r